Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Friend - Test 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:49:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My _____friend is Natalie.
  A - 
best
  B - 
most
  C - 
closest
  D - 
nearest
2-
She _______intelligent,
  A - 
was
  B - 
were
  C - 
is
  D - 
are
3-
_____fun to be with, and honest.
  A - 
humor
  B - 
annoy
  C - 
kind
  D - 
peace
4-
She’s short and slim and she has ______and brown eyes.
  A - 
short curly brown hair
  B - 
short brown curly hair
  C - 
curly short brown hair
  D - 
curly brown short hair
5-
I think she is ______
  A - 
beautiful
  B - 
lovely
  C - 
pretty
  D - 
all are correct
6-
Hello! I’m your new pen friend. My name is Halen. That’s my first name. My ______is Jones. I’m from Cardiff, in Wales.
  A - 
second name
  B - 
nick name
  C - 
middle
  D - 
name
  E - 
family name
7-
I’m fifteen years _______
  A - 
age
  B - 
ages
  C - 
old
  D - 
ago
8-
The name of my school is the Central Cardiff Comprehensive. I am in Year 8. There ___twenty-seven students
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
was
  D - 
were
9-
____my class.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
10-
My _____singer is Justin Timberlake. Who is your favorite? Best wishes
  A - 
favorite
  B - 
interesting
  C - 
pleased
  D - 
best
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 52
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
A First - Aid Course - Test 09
English 8 - Test 125
English 8 - Test 146
English 8 - Test 167
English 8 - Test 159
Inventions - Test 11
Traveling Around Viet Nam - Test 09
English 8 - Test 211
English 8 - Test 50
The Young Pioneers Club - Test 10
Computers - Test 3
English 8 - Test 145
Computers - Test 7
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters