WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 87
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:39:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It's safe __________medicine in locked cupboard.
  A - 
put
  B - 
puts
  C - 
puting
  D - 
to put
2-
There is a bookself __________the left__________the room.
  A - 
on/at
  B - 
in/on
  C - 
on/of
  D - 
at/in
3-
She has lived here __________twenty years.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
since
  D - 
for
4-
We have been in Ho Chi Minh City __________1995.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
for
  D - 
since
5-
My friends are quite reserved __________public.
  A - 
at
  B - 
with
  C - 
on
  D - 
in
6-
They__________to go to the market and buy something for dinner.
  A - 
should
  B - 
must
  C - 
will
  D - 
ought
7-
They are very happy__________what they get from their teacher.
  A - 
at
  B - 
for
  C - 
about
  D - 
to
8-
I was born _____ January 1st, 1965.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
to
9-
- When did you meet him?
- _____ lunch today.
  A - 
at
  B - 
in
  C - 
to
  D - 
with
10-
It often rains _____ October _____ Vietnam.
  A - 
on-in
  B - 
in-in
  C - 
at-in
  D - 
on-at
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Country Life And City Life - Test 10
A Vacation Abroad - Test 14
English 8 - Test 16
English 8 - Test 204
English 8 - Test 72
Computers - Test 5
At Home - Test 06
The Young Pioneers Club - Test 13
English 8 - Test 23
Inventions - Test 2
Our Past - Test 05
At Home - Test 14
At Home - Test 03
My Neighborhood - Test 04
English 8 - Test 26
My Neighborhood - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters