WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 203
Choose A, B, C or D is the best answer to complete the sentence:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:34:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: "__________to come and have dinner with us?"
B: "I’d love to but I’m very busy".
  A - 
Would you mind
  B - 
Could you please
  C - 
Would you like
  D - 
Do you enjoy
2-
I am very _____________ in the information you have given me.
  A - 
concerned
  B - 
interested
  C - 
surprised
  D - 
worried
3-
Can you tell me where ______________ ?
  A - 
she does
  B - 
does she
  C - 
she is
  D - 
is she
4-
You have to work ____________ for the coming exam.
  A - 
hardly
  B - 
more hardly
  C - 
more hard
  D - 
hard
5-
I saw her _____________ the flowers in the garden.
  A - 
watering
  B - 
watered
  C - 
be watered
  D - 
is watering
6-
They had their luggage ___________ by the porter.
  A - 
carry
  B - 
carrying
  C - 
to carry
  D - 
carried
7-
She often spends her weekend ___________ through pleasant open countryside.
  A - 
travel
  B - 
traveling
  C - 
to travel
  D - 
to traveling
8-
I was reading A book when Mary ______in.
  A - 
came
  B - 
comes
  C - 
coming
  D - 
come
9-
We ____________ TV at 8 o’clock last night.
  A - 
are watching
  B - 
were watching
  C - 
watched
  D - 
watching
10-
There are three competitions: water-fetching, _________ and rice cooking.
  A - 
making-fire
  B - 
fired-making
  C - 
fire-making
  D - 
fire-made
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Recycling - Test 13
A Vacation Abroad - Test 06
English 8 - Test 59
English 8 - Test 172
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 65
English 8 - Test 147
Computers - Test 2
English 8 - Test 177
Festivals - Test 10
Country Life And City Life - Test 10
A First - Aid Course - Test 13
English 8 - Test 153
English 8 - Test 152
Recycling - Test 08
Our Past - Test 10
My Neighborhood - Test 02
Study Habits - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters