Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:46:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chức năng Delete entire Row ở hộp hội thoại Delete Cell bên dưới có chức năng:


  A - 
Xóa một ô và dịch chuyển các ô bên phải sang ô vừa xóa.
  B - 
Xóa một ô và dịch chuyển các ô phía dưới lên ô vừa xóa.
  C - 
Xóa dòng lựa chọn.
  D - 
Xóa cột lựa chọn.
2-
Chức năng Delete entire Column ở hộp hội thoại Delete Cell ở câu 1 có chức năng:
  A - 
Xóa một ô và dịch chuyển các ô bên phải sang ô vừa xóa.
  B - 
Xóa một ô và dịch chuyển các ô phía dưới lên ô vừa xóa.
  C - 
Xóa dòng lựa chọn.
  D - 
Xóa cột lựa chọn.
3-
Muốn tách ô trong các bảng biểu, ta thực hiện:
  A - 
Vào Table Tools-> Layout -> Chọn Split Table.
  B - 
Vào Table Tools-> Layout -> Chọn Split Cell
  C - 
Vào Table Tools-> Layout -> Chọn Sort
  D - 
Vào Table Tools-> Chọn Sort
4-
Muốn tách bảng trong các bảng biểu, ta thực hiện:
  A - 
Vào Table Tools-> Layout -> Chọn Split Table.
  B - 
Vào Table Tools-> Layout -> Chọn Split Cell
  C - 
Vào Table Tools-> Layout -> Chọn Sort
  D - 
Vào Table Tools-> Chọn Sort
5-
Thao tác Shift + Tab trong bảng biểu có chức năng:
  A - 
Đưa con trỏ trở về ô đầu tiên của cột hiện tại
  B - 
Đưa con trỏ trở về ô cuối của cột hiện tại
  C - 
Đưa con trỏ trở về ô trước đó
  D - 
Đưa con trỏ về ô đầu của dòng hiện tại
6-
Thao tác Alt + End trong bảng biểu có chức năng:
  A - 
Đưa con trỏ đến ô tiếp
  B - 
Đưa con trỏ trở về ô cuối của cột hiện tại
  C - 
Đưa con trỏ trở về ô trước đó
  D - 
Đưa con trỏ trở về ô cuối của dòng hiện tại
7-
Thao tác Alt + Home trong bảng biểu có chức năng:
  A - 
Đưa con trỏ trở về ô đầu tiên của cột hiện tại
  B - 
Đưa con trỏ trở về ô cuối của cột hiện tại
  C - 
Đưa con trỏ về ô đầu của dòng hiện tại
  D - 
Đưa con trỏ trở về ô cuối của dòng hiện tại
8-
Để thao tác đưa con trỏ đến ô tiếp trong ô bảng biểu, ta dùng phím:
  A - 
Ctrl
  B - 
Tab
  C - 
Shift
  D - 
Ctrl + Tab
9-
Trong phương pháp tính toán trong Word, ta tiến hành Vào Table Tools -> chọn Layout -> chọn Formula. Chức năng của Formula là:
  A - 
Định dạng kiểu kết quả hiển thị.
  B - 
Gõ lệnh thực hiện tính toán.
  C - 
Lựa chọn hàm.
  D - 
Tính tổng các trị số bên trên con trỏ.
10-
Trong phương pháp tính toán trong Word, ta tiến hành Vào Table Tools -> chọn Layout -> chọn Formula. Chức năng của Paste Function là:
  A - 
Định dạng kiểu kết quả hiển thị.
  B - 
Gõ lệnh thực hiện tính toán.
  C - 
Lựa chọn hàm.
  D - 
Tính tổng các trị số bên trên con trỏ.
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 14
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 47
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 27
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 34
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 16
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 03
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 22
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters