Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:12:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong Excel, hàm ROUND dùng để:
  A - 
Tính tổng
  B - 
Xếp hạng
  C - 
Làm tròn số
  D - 
Lấy phần nguyên của 1 số
2-
Trong Excel, để đổi tên một Sheet ta vào:
  A - 
Format, Sheet, Rename
  B - 
Format, Rename, Sheet
  C - 
Câu a và b đều đúng
  D - 
Câu a và b đều sai
3-
Trong một tập tin bảng tính Excel, hàm LOWER dùng để :
  A - 
Biến dữ liệu kí tự thường thành hoa
  B - 
Biến dữ liệu kí tự bất kỳ thành thường
  C - 
Câu a và b đều đúng
  D - 
Câu a và b đều sai
4-
Đang gõ công thức Excel, để chuyển nhanh địa chỉ tương đối của 1 ô thành địa chỉ tuyệt đối ta dùng :
  A - 
F1
  B - 
F2
  C - 
F3
  D - 
F4
5-
Trong Excel, phím F2 dùng để:
  A - 
Lặp lại lệnh vừa thực hiện
  B - 
Tạo đồ thị
  C - 
Chỉnh sửa dữ liệu
  D - 
Tìm và thay thế dữ liệu
6-
Trong Excel, để tìm và thay thế dữ liệu ta dùng cặp phím:
  A - 
Ctrl và L
  B - 
Ctrl và R
  C - 
Ctrl và P
  D - 
Khác 3 cặp phím trên
7-
Trong Excel, để rút trích dữ liệu ta dùng:
  A - 
Data/Sort
  B - 
Data/Search
  C - 
Data/Auto Sort
  D - 
Data/Filter
8-
Để vẽ biểu đồ trong Excel ta chọn:
  A - 
Insert\ Chart
  B - 
Format\ Chart
  C - 
Table\ Chart
  D - 
Cả a, b, c đều đúng
9-
Chức năng Data/ Filter/ Advance Filter… dùng để:
  A - 
Sắp xếp dữ liệu theo nhóm
  B - 
Tổng hợp dữ liệu theo nhóm
  C - 
Trích lọc dữ liệu theo điều kiện
  D - 
Tất cả đều sai
10-
SQRT là hàm dùng để:
  A - 
Tính bình phương
  B - 
Tính căn bậc 2
  C - 
Lấy số nguyên
  D - 
Lấy số dư
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 24
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 25
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 13
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 38
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 26
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 40
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 30
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters