Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:10:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biểu thức =TODAY() sau cho kết quả là bao nhiêu?
  A - 
Ngày tháng hiện tại
  B - 
Ngày tháng hiện tại trong hệ thống máy tính
  C - 
Năm hiện tại
  D - 
Tháng hiện tại
2-
Để biết được ngày giờ hiện tại trong hệ thống máy tính ta sử dụng hàm nào trong các hàm dưới đây?
  A - 
=Date()
  B - 
=Today()
  C - 
=Now()
  D - 
=Year()
3-
Biểu thức sau đây cho kết quả là bao nhiêu?
=Left("HaNoi")
  A - 
Sai cú pháp
  B - 
Kết quả là chữ "i"
  C - 
Kết quả là chữ "H"
  D - 
Kết quả là chữ "Ha"
4-
Để cắt được 2 ký tự cuối trong từ "Hanoi" biểu thức nào dưới đây là đúng?
  A - 
=Right("Hanoi",1)
  B - 
=Right("Hanoi",2)
  C - 
=Mid("Hanoi",2)
  D - 
=Left("Hanoi",2)
5-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=Len("Hanoi")
  A - 
4
  B - 
3
  C - 
6
  D - 
5
6-
Để chuyển chữ "hanoi" thành "HANOI" ta sử dụng hàm nào dưới đây?
  A - 
=Upper("hanoi")
  B - 
=Lower("hanoi")
  C - 
=Trim("hanoi")
  D - 
=Len("Hanoi")
7-
Để chuyển chữ "HANOI" thành "hanoi" ta sử dụng hàm nào dưới đây?
  A - 
=Upper("HANOI")
  B - 
=Lower("HANOI")
  C - 
=Trim("HANOI")
  D - 
=Len("HANOI")
8-
Để cắt được từ "an" trong từ "Hanoi" biểu thức nào sau đây là đúng?
  A - 
=Mid("Hanoi",2,2)
  B - 
=Mid("Hanoi",3,2)
  C - 
=Mid("Hanoi",2,3)
  D - 
=Right("Hanoi",2)
9-
Để hiển thị được ngày theo mẫu sau 22/07/2000 ta phải dùng định dạng nào trong các dạng sau?
  A - 
dd/MM/yy
  B - 
mm/dd/yyyy
  C - 
mm/dd/yy
  D - 
dd/MM/yyyy
10-
Trong Excel ô A1 chứa trị "–9.8". Công thức =A1-INT(A1) sẽ trả về trị?
  A - 
"0.2"
  B - 
"-10"
  C - 
"0"
  D - 
"-0.8"
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 26
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 30
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 16
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 37
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 29
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 28
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 40
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 07
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters