Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:10:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9?
=If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
  A - 
Gioi
  B - 
Kha
  C - 
TB
  D - 
Yeu
2-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6?
=If(DTB>=5, Dau, Truot)
  A - 
Dau
  B - 
Truot
  C - 
#Name?
  D - 
Cả 3 phương án trên đều sai
3-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)
  A - 
1000
  B - 
300
  C - 
False
  D - 
#Value!
4-
Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?
  A - 
8
  B - 
5
  C - 
6
  D - 
7
5-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)
  A - 
300
  B - 
1000
  C - 
True
  D - 
False
6-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=DAY("15-Apr-1998")
  A - 
15
  B - 
1988
  C - 
8
  D - 
Tất cả các phương án trên đều sai
7-
Thiết lập thông số Date and Time theo chuẩn DD/MM/YYYY thì:
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=DAY("30/02/2002")
  A - 
30
  B - 
2002
  C - 
2
  D - 
#Value!
8-
Thiết lập thông số Date and Time theo chuẩn DD/MM/YYYY thì:
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=MONTH("28/2/2002")
  A - 
28
  B - 
2002
  C - 
2
  D - 
#Value!
9-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=MONTH("6-May")
  A - 
28
  B - 
5
  C - 
6
  D - 
7
10-
Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?
=YEAR(0.007)
  A - 
#Name?
  B - 
#Value!
  C - 
1900
  D - 
Tất cả đều sai
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 26
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 46
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 35
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 30
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 29
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 14
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 45
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters