Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:49:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ta có thể dùng thước căn ngang trên màn hình để điều chỉnh:
  A - 
Biên trái đoạn văn bản
  B - 
Biên phải đoạn văn bản
  C - 
Vị trí dòng 1 và những dòng còn lại
  D - 
Các câu a, b, c đều đúng
2-
Trong WinWord sau khi định dạng in nghiêng cho 1 khối, muốn xóa định dạng của khối đó dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?
  A - 
Ctrl-I
  B - 
Ctrl-SpaceBar
  C - 
Click Regular sau khi dùng lệnh Format, Font
  D - 
Các câu trên đều đúng
3-
Trong WinWord muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng thì phải để phím gì trước khi kéo chuột
  A - 
Ctrl – Alt
  B - 
Ctrl – Shift
  C - 
Shift
  D - 
Tab
4-
Để chèn một tập tin trên đĩa vào văn bản đang soạn thảo tại vị trí con trỏ, ta sử dụng:
  A - 
Insert, File
  B - 
Insert, Object
  C - 
Insert, Field
  D - 
Insert, Symbol
5-
Hộp thoại Paraghaph, thông báo Indentation left: 3 cm. Điều này có nghĩa:
  A - 
Tất cả các dòng trong đoạn thụt vào 3cm
  B - 
Dòng đầu tiên của đoạn thụt vào 3 cm
  C - 
Từ dòng thứ 2 trở đi thụt vào 3 cm
  D - 
Lề giấy đã chừa là 3 cm
6-
Cài đặt chức năng tự động lưu văn bản sau một khoảng thời gian trong WinWord, ta dùng:
  A - 
Tools, Option, Save
  B - 
Tools, Options, General
  C - 
Tools, Options, Save As
  D - 
Tools, Save
7-
Để chia cột cho văn bản đang soạn, ta có thể:
  A - 
Nhấn Ctrl + Shift + Enter
  B - 
Nhấn Ctrl + Enter
  C - 
Dùng menu Format, Columns
  D - 
Dùng menu Tools, Columns
8-
Trong WinWord, để định dạng font chữ mặc định, ta vào:
  A - 
Format, Font, chọn font, OK
  B - 
Format, Font, chọn font, Default, OK
  C - 
Edit, chọn font, Default
  D - 
Ba câu trên sai
9-
Trong một văn bản WinWord, để tách một bảng tại vị trí đã chọn, ta vào Table và chọn:
  A - 
Split Table
  B - 
Split Cells
  C - 
Merge Cells
  D - 
Ba cách trên đều sai
10-
Trong WinWord, để lưu tập tin đang làm việc thành tập tin khác ta dùng cặp phím:
  A - 
Ctrl và F, gõ A
  B - 
Alt và F, gõ S
  C - 
Alt và F, gõ A
  D - 
Ctrl và F, gõ S
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 29
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 48
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 17
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 09
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 16
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 20
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 27
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters