WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Computers - Test 6
Choose the word that best fits each of the blank spaces.Not so long ago, people only used the (1)_____to make phone calls. Now, thanks to computers, people use their phones (2)____much more. They can bank by .phone, rent videos (3)_____phone, and even shop by phone. It is also possible (4)_____letters and reports by faxing them over telephone lines. People can even use their phone lines to (5)________ messages from one computer to another computer by electronic mail, or e-mail.

Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:53:00 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
fax machine
  B - 
telephone
  C - 
computer
  D - 
dishwasher
2-
(2)
  A - 
do
  B - 
doing
  C - 
to do
  D - 
to doing
3-
(3)
  A - 
with
  B - 
by
  C - 
in
  D - 
at
4-
(4)
  A - 
send
  B - 
sending
  C - 
to send
  D - 
to sending
5-
(5)
  A - 
take
  B - 
leave
  C - 
send
  D - 
write
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 108
A Vacation Abroad - Test 02
English 8 - Test 66
The Young Pioneers Club - Test 05
English 8 - Test 113
English 8 - Test 110
English 8 - Test 20
English 8 - Test 24
Wonders Of The World - Test 11
English 8 - Test 61
English 8 - Test 219
My Friend - Test 18
English 8 - Test 13
English 8 - Test 197
English 8 - Test 76
My Friend - Test 05
English 8 - Test 22
Recycling - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters