WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Friend - Test 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:29:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Harry went to Disneyland and has a good time
  A - 
to
  B - 
and
  C - 
has
  D - 
time
2-
Her grandmother has a big beautiful old brown table.
  A - 
Her
  B - 
has
  C - 
big beautiful
  D - 
old brown
3-
Some of us had to sit on the floor because there weren’t enough chak.
  A - 
of
  B - 
had to
  C - 
on
  D - 
enough chak.
4-
I washed my hands, although they still looked dirty.
  A - 
washed
  B - 
my
  C - 
although
  D - 
they
5-
Each of the rooms have a color television.
  A - 
of
  B - 
rooms
  C - 
have
  D - 
television
6-
Once when I was ten, I used to get sick and went to the hospital.
  A - 
was
  B - 
used to get
  C - 
went
  D - 
the
7-
Mike doesn’t go to the cinema with us last Saturday.
  A - 
doesn’t go
  B - 
the
  C - 
with
  D - 
us
8-
I would like to go away on holiday but I don’t have money enough.
  A - 
would like
  B - 
on
  C - 
but
  D - 
money enough
9-
He lives on 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his family.
  A - 
lives
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
with
10-
Every morning I spend about an hour to read the newspaper.
  A - 
Every
  B - 
spend
  C - 
to read
  D - 
the
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Computers - Test 13
The Young Pioneers Club - Test 10
English 8 - Test 166
English 8 - Test 212
Our Past - Test 13
English 8 - Test 223
English 8 - Test 92
English 8 - Test 36
English 8 - Test 164
English 8 - Test 105
English 8 - Test 57
English 8 - Test 17
A First - Aid Course - Test 04
English 8 - Test 110
English 8 - Test 26
Making Arrangements - Test 16
At Home - Test 10
Study Habits - Test 10
English 8 - Test 117
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters