WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Hàm Số Bậc Nhất - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:50:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hàm số y = x2 - 4x + 6. Với giá trị nào của x thì hàm số nhận giá trị nhỏ nhất.

  A - 
x = 1
  B - 
x = 0
  C - 
x = 2
  D - 
x = -1
2-
Với giá trị nào của x thì hàm số y = |x - 4| đồng biến?
  A - 
x > 4
  B - 
x < 4
  C - 
x ≠ 4
  D - 
x ≠ -4
3-
Cho hàm số . Tìm tập xác định D của hàm số.
  A - 
(1; 2)
  B - 
[1; 2)
  C - 
(1; 2]
  D - 
[1; 2]
4-
Cho hàm số y = (m - 2)x + 3. Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến.
  A - 
m < 2
  B - 
m > 2
  C - 
m = 2
  D - 
m ≠ 2
5-
Cho hàm số . Tính x0 biết f(x0) = 1.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 2), B(-1; 0), C(2; 0). Tính diện tích S của tam giác ABC.
  A - 
S = 1
  B - 
S = 2
  C - 
S = 3
  D - 
S = 4
7-
Cho hàm số bậc nhất y = f(x) = (m - 1)x + 2m - 3, m là số thực xác định khác 1. Biết f(1) = 2, tính f(2).
  A - 
f(2) = 0
  B - 
f(2) = 1
  C - 
f(2) = 2
  D - 
f(2) = 3
8-
Với giá trị nào của m và n sau đây thì hàm số: y = (m2 -5m + 6)x2 + (m2 + n - 6n2)x + 3 là hàm số bậc nhất?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tìm các giá trị của m để hai đường thẳng có phương trình song song với nhau.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Đường Tròn - Bài 81
Đề Xuất
Căn số - Bài 14
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 04
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 21
Căn số - Bài 15
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 33
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 08
Đường Tròn - Bài 32
Đường Tròn - Bài 83
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 28
Đề Thi Vào Lớp 10 - Đề 04
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 22
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 15
Đường tròn - Bài 06
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 20
Đường tròn - Bài 09
Đường tròn - Bài 22
Đường Tròn - Bài 49
Đường Tròn - Bài 60
Đường Tròn - Bài 81
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters