Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:51:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các phản ứng, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?
  A - 
Nhận thêm 1 electron
  B - 
Nhận thêm 2 electron
  C - 
Nhường đi 1 electron
  D - 
Nhường đi 7 electron
2-
Nhận định nào sau đây sai khi nói về flo?
  A - 
Là phi kim loại hoạt động mạnh nhất
  B - 
Có nhiều đồng vị bền trong tự nhiên
  C - 
Là chất oxi hoá rất mạnh
  D - 
Có độ âm điện lớn nhất
3-
Những hiđro halogenua có thể thu được khi cho H2SO4 đặc lần lượt tác dụng với các muối NaF, NaCl, NaBr, NaI là:
  A - 
HF, HCl, HBr, HI
  B - 
HF, HCl, HBr và một phần HI
  C - 
HF, HCl, HBr
  D - 
HF, HCl
4-
Đốt nóng đỏ một sợi dây đồng rồi đưa vào bình khí Cl2 thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?
  A - 
Dây đồng không cháy
  B - 
Dây đồng cháy yếu rồi tắt ngay
  C - 
Dây đồng cháy mạnh, có khói màu nâu và màu trắng
  D - 
Dây đồng cháy âm ỉ rất lâu
5-
Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?
  A - 
H2 và O2
  B - 
N2 và O2
  C - 
Cl2 và O2
  D - 
SO2 và O2
6-
Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit của các dung dịch hiđro halogenua?
  A - 
HI > HBr > HCl > HF
  B - 
HF > HCl > HBr > HI
  C - 
HCl > HBr > HI > HF
  D - 
HCl > HBr > HF > HI
7-
Cho những nguyên tử của các nguyên tố sau:

Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau ?
  A - 
1 và 2
  B - 
2 và 3
  C - 
1, 2 và 3
  D - 
Cả 1, 2, 3 và 4
8-
Hình vẽ nào sau đây vi phạm nguyên lý Pauli khi điền electron vào AO?

  A - 
a
  B - 
b
  C - 
a và b
  D - 
c và d
9-
Khi phân tích một mẫu brom lỏng, người ta tìm được 3 giá trị khối lượng phân tử hơn kém nhau 2 đơn vị, điều đó chứng tỏ:
  A - 
Có hiện tượng đồng vị
  B - 
Có sự tồn tại của đồng phân
  C - 
Brom có 3 đồng vị
  D - 
Brom có 2 đồng vị
10-
Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A - 
Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những hình tròn.
  B - 
Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định nào.
  C - 
Obitan là khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt của electron là lớn nhất.
  D - 
Obitan của các phân lớp khác nhau có hình dạng khác nhau.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 03
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 05
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Lớp và phân lớp Electron - Bài 04
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 12
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 04
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 13
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 16
Đề Xuất
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Halogen - Đề 07
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 04
Đồng vị - Nguyên tử khối - Bài 02
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 10
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 06
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 08
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 01
Halogen - Đề 06
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 18
Liên Kết Hóa Học - Đề 06
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 02
Liên Kết Hóa Học - Đề 04
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 19
Phản Ứng Oxi Hóa - Khử - Đề 05
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 03
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 18
Trắc nghiệm Hóa 10 - Bài 01
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters