WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 117
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:22:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I asked Sara ……………me to the station.
  A - 
drive
  B - 
drives
  C - 
to drive
  D - 
driving
2-
My sister usually does her homework ………….
  A - 
herself
  B - 
himself
  C - 
myself
  D - 
itself
3-
Mr Jackson……………..me to bring this machine to his office
  A - 
told to
  B - 
told
  C - 
said
  D - 
said to
4-
Lipton tea is……………..from Dilmah tea.
  A - 
different
  B - 
difference
  C - 
Same
  D - 
the same
5-
My sister has been a student ……….two years.
  A - 
for
  B - 
since
  C - 
In
  D - 
on
6-
I haven’t seen Linh …………. my birthday party.
  A - 
for
  B - 
Since
  C - 
when
  D - 
while
7-
We should organize the meeting in ……to discuss the new pay offer.
  A - 
so
  B - 
such
  C - 
order
  D - 
enough
8-
Please let Helen ……………..with you.
  A - 
to go
  B - 
Go
  C - 
Goes
  D - 
Going
9-
The exam was quite …………we expected.
  A - 
more easily
  B - 
more easy
  C - 
easier than
  D - 
easier as
10-
My birthday is………….April 7th
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
to
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
My Neighborhood - Test 09
Our Past - Test 09
My Friend - Test 12
Our Past - Test 07
A Vacation Abroad - Test 10
English 8 - Test 68
Computers - Test 9
English 8 - Test 122
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 03
Our Past - Test 04
English 8 - Test 187
Study Habits - Test 12
Festivals - Test 05
The Young Pioneers Club - Test 02
Inventions - Test 8
English 8 - Test 36
Computers - Test 8
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters