Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 117
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:33:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I asked Sara ……………me to the station.
  A - 
drive
  B - 
drives
  C - 
to drive
  D - 
driving
2-
My sister usually does her homework ………….
  A - 
herself
  B - 
himself
  C - 
myself
  D - 
itself
3-
Mr Jackson……………..me to bring this machine to his office
  A - 
told to
  B - 
told
  C - 
said
  D - 
said to
4-
Lipton tea is……………..from Dilmah tea.
  A - 
different
  B - 
difference
  C - 
Same
  D - 
the same
5-
My sister has been a student ……….two years.
  A - 
for
  B - 
since
  C - 
In
  D - 
on
6-
I haven’t seen Linh …………. my birthday party.
  A - 
for
  B - 
Since
  C - 
when
  D - 
while
7-
We should organize the meeting in ……to discuss the new pay offer.
  A - 
so
  B - 
such
  C - 
order
  D - 
enough
8-
Please let Helen ……………..with you.
  A - 
to go
  B - 
Go
  C - 
Goes
  D - 
Going
9-
The exam was quite …………we expected.
  A - 
more easily
  B - 
more easy
  C - 
easier than
  D - 
easier as
10-
My birthday is………….April 7th
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
to
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 52
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 13
Making Arrangements - Test 06
English 8 - Test 206
English 8 - Test 134
A Vacation Abroad - Test 02
Country Life And City Life - Test 02
English 8 - Test 143
English 8 - Test 35
English 8 - Test 111
English 8 - Test 214
English 8 - Test 127
English 8 - Test 103
English 8 - Test 87
English 8 - Test 62
Study Habits - Test 06
Recycling - Test 14
A First - Aid Course - Test 10
Study Habits - Test 09
Festivals - Test 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters