WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 68
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:04:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một nguồn điện có điện trở trong 1 Ω và suất điện động là 8V. Mắc nối tiếp điện trở 14Ω vào hai cực của nguồn thành mạch kín. Công suất mạch ngoài khi đó bằng:
  A - 
3,5W
  B - 
4W
  C - 
7W
  D - 
3,98W
2-
Một pin lần một mắc với R1 bằng 4Ω, lần hai mắc vào R2 = 9Ω; sau cùng một thời gian; nhiệt tỏa ra trên R1, R2 như nhau. Tìm điện trở trong của pin ( coi E, r là suất điện động và điện trở trong của pin không đổi)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Một bóng đèn sợi đốt loại 12V - 6W được mắc vào hai cực nguồn điện 12V. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn khi đó bằng
  A - 
12,0V
  B - 
4,0V
  C - 
9,6V
  D - 
11,52V
4-
Một nguồn điện có suất điện động E = 12V. Điện trở trong r = 1,2 cung cấp cho 1 điện trở R. Điều chỉnh R để công suất của mạch ngoài cực đại. Tính giá trị của R và công suất cực đại?
  A - 
1,2 ; 30W
  B - 
1,2 ; 25W
  C - 
1,5; 30W
  D - 
2 ; 50W
5-
Dùng một nguồn điện để thắp sáng bình thường lần lượt hai bóng đèn có ghi 2V-2W và 4V-2W. Điện trở trong của nguồn điện là:
  A - 
4 Ω.
  B - 
8 Ω.
  C - 
12 Ω.
  D - 
2 Ω.
6-
Mắc nối tiếp một số nguồn điện giống nhau cùng có suất điện động 3V, điện trở trong 1Ω để thắp sáng một bóng đèn 120V –60W. Để đèn sáng bình thường phải dùng bao nhiêu nguồn?
  A - 
40
  B - 
50.
  C - 
48
  D - 
Một số khác
7-
Một acquy, nếu phát điện với cường độ dòng điện phát là 10 A thì công suất điện ở mạch ngoài là 100 W còn nếu phát điện với cường độ dòng điện phát là 5 A thì công suất điện ở mạch ngoài là 50W. Suất điện động và điện trở trong của acquy:
  A - 
0V; 0Ω
  B - 
10V; 0,5Ω
  C - 
5V; 0Ω
  D - 
5V; 0,5Ω
8-
Khi mắc điện trở R1=4Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5A. Khi mắc điện trở R2 =10Ω thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25A. Tính suất điện động ξ và điện trở trong r của nguồn điện:
  A - 
3V; 2Ω
  B - 
3V; 0,5Ω
  C - 
5V; 2Ω
  D - 
5V; 0,5Ω
9-
Một điện trở R1 khi mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 5Ω thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là I1 =1,5A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 =3Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là I2 = 1A. Tính R1?
  A - 
4 Ω.
  B - 
2 Ω.
  C - 
1 Ω.
  D - 
0,2 Ω.
10-
Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện điện E = 3V, có điện trở trong r = 1Ω. Đèn có ghi 6V – 3W. Tính giá trị của biến trở Rb để đèn sáng bình thường.

  A - 
4 Ω.
  B - 
0,2 Ω.
  C - 
1Ω.
  D - 
2 Ω.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 44
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters