WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:52:53 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặc điểm nào sau đây không đụng với vật dao động cơ học?
  A - 
Có một vị trí cân bằng xác định
  B - 
Quỹ đạo chuyển động luôn là đường thẳng
  C - 
Vật chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng
  D - 
Cứ sau mỗi chu kì T, vật trở về vị trí cũ với cùng chiều chuyển động như cũ
2-
Phương trình động lực học một con lắc lò xo dao động gồm vật nặng khối lượng m và lò xo có độ cứng k là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Khi con lắc lò xo đang dao động thì lực hồi phục:
  A - 
luôn cân bằng với lực đàn hồi của lò xo
  B - 
luôn cân bằng với trọng lượng của vật
  C - 
luôn bằng hằng số
  D - 
có cường độ tỉ lệ vơi li độ và ngược chiều với li độ
4-
Một con lắc lo xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m dao động theo phương trình x= Acos(ωt + φ). Thông tin nào sau đây là đúng?
  A - 
Biên độ A chính là giá trị cực đại của li độ
  B - 
Với một biên độ xác định, pha ban đầu φ xác định li độ x của dao động
  C - 
Giá trị của pha (ωt + φ) tùy thuộc vào các điều kiện ban đầu
  D - 
tần số góc ω tính bởi biểu thức
5-
Chuyển động của một vật được coi là dao động điều hòa nếu:
  A - 
li độ của vật có thể có giá trị dương, âm hoặc bằng không
  B - 
phương trình chuyển động có dạng x = Acos(ωt + φ) trong đó A, ω, φ là những hằng số
  C - 
tần số của dao động là một hằng số
  D - 
trong quá trình chuyển động của vật có thể nhanh dần đều hoặc chậm dần đều
6-
Chu kì của một dao động tuần hoàn là:
  A - 
khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần vật có cùng vận tốc
  B - 
khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần vật có cùng gia tốc
  C - 
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có cùng vị trí với cùng chiều chuyển động
  D - 
khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật có cùng vận tốc với cùng chiều chuyển động
7-
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A, sau một chu kì, li độ dao động của vật:
  A - 
không thay đổi
  B - 
biến thiên một lượng bằng 4A
  C - 
biến thiên một lượng bằng 2A
  D - 
biến thiên một lượng bằng A
8-
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật xác định bởi biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Trong 10 giây, vật dao động điều hòa thực hiện được 40 dao động. Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Chu kì dao động của vật là 0,25 s
  B - 
Tần số dao động của vật là 4 Hz
  C - 
Chỉ sau 10s thì quá trình dao động của vật mới lặp lại nhu cũ
  D - 
Trong 0,5 s, quãng đường vật đi được bằng 8 lần biên độ
10-
Một vật dao động theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Biểu thức vận tốc của vật là v = −ωAsin(ωt + φ)
  B - 
Biểu thức gia tốc của vật là a = −ω2Acos(ωt + φ)
  C - 
Chu kì dao động của vật là
  D - 
Li độ, vận tốc và gia tốc đều biến thiên với cùng tần số
11-
Khi vật dao động điều hòa với li độ x, chu kì T và biên độ A thì:
  A - 
vận tốc cực đại của vật có độ lớn là
  B - 
gia tốc của vật là
  C - 
gia tốc cực đại của vật có độ lớn là
  D - 
phương trình dao động có dạng là
12-
Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, những đại lượng nào chỉ phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu?
  A - 
Li độ và gia tốc
  B - 
Chu kì và vận tốc
  C - 
Vận tốc và biên độ
  D - 
Biên độ và pha ban đầu
13-
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm quả nặng có m = 1 kg và lò xo có độ cứng k = 1600 N/m. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó một vận tốc ban đầu bằng 2 m/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật. Phương trình dao động của quả nặng là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
14-
Với cùng một lò xo, khi gắn quả nặng m1 thì có dao động với chu kì T1 = 3s, khi gắn quả nặng m2 thì nó dao động với chu kì T2 = 4s. Nếu gắn đồng thời m1m2 vào cũng lò xo đó thì chu kì dao động là:
  A - 
T = 5 s
  B - 
T = 7 s
  C - 
T = 1 s
  D - 
T = 3,5 s
15-
Treo một vật nặng dưới một lò xo dài và cho dao động thì chu kì dao động của nó là T1. Cắt bỏ một nửa chiều dài lò xo rồi treo vật nặng vào phần lò xo còn lại thì nó dao động với chu kì là:
  A - 
  B - 
T2 = 2T1
  C - 
  D - 
16-
Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo và cho chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian, quả cầu m1 thực hiện 28 dao động còn quả cầu m2 thực hiện 14 dao động. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
m2 = 2m1
  B - 
m2 = 4m1
  C - 
m2 = m1
  D - 
m2 = m1
17-
Một lò xo có độ cứng k = 40 N/m một đầu cố định, đầu còn lại treo vật m = 100g. Bỏ qua mọi lực cản. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 2 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Phương trình dao động của vật là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
18-
Một con lắc gồm quả nặng m = 0,4 kg gắn với lò xo có k = 40 N/m đặt nằm ngang. Kéo thả quả nặng lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 6 cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát. Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Tần số góc: ω = 10 rad/s
  B - 
Biên độ dao động: A = 6 cm
  C - 
Pha ban đầu: φ = 0
  D - 
Chu kì dao động:
19-
Một con lắc gồm vật m = 100g treo vào đầu lo xo có k = 100 N/m. Trong quá trình dao động, vật có vận tốc cực đại bằng 62,8 cm/s. Lấy . Khi qua vị trí có li độ x = 1 cm thì vật có tốc độ bằng:
  A - 
v = 31,4 cm/s
  B - 
v = 18,3 cm/s
  C - 
v = 54,7 cm/s
  D - 
v = 42,6 cm/s
20-
Một con lắc đơn đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu dây treo con lắc có chiều dài l thì chu kì dao động của con lắc là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 43
Con lắc - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 97
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 29
Đề Thi Số 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 27
Dao động điều hòa - Đề 16
Con lắc - Đề 04
Đề Thi Số 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 66
Vật lý hạt nhân - Đề 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 65
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters