WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 63
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:17:16 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hiệu điện thế ở hai đầu một đoạn mạch RLC có giá trị hiệu dụng U = 100V không đổi. Khi cường độ hiệu dụng trong mạch là 1A thì công suất tiêu thụ của mạch là 50W. Giữ cố định U và R, điều chỉnh các thông số khác của mạch. Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch là:
  A - 
200W
  B - 
100W
  C - 
300W
  D - 
400W
2-
Biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu một cuộn dây và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là . Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn đo hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện, hai đầu cả mạch thì thấy vôn kế chỉ cùng một giá trị. Hệ số công suất của mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Khi quay đều một khung dây xung quanh một trục đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, từ thông xuyên qua khung dây có biểu thức . Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R. Gọi i, I và Io lần lượt là cường độ tức thời, cường độ hiệu dụng và cường độ cực đại của dòng điện. Nhiệt lượng toả ra ở điện trở R trong thời gian t là:
  A - 
Q = Ri2t
  B - 
Q = RIo2t
  C - 
Q = RI2t
  D - 
Q = R2It
6-
Mắc một đèn nêon vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế là . Đèn chỉ phát sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn thoả mãn hệ thức . Khoảng thời gian đèn sáng trong 1 chu kỳ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Một mạch điện gồm R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn cảm có độ tự cảm , tụ điện có điện dung . Chu kỳ của dòng điện xoay chiều trong mạch là 0,02s. Cường độ dòng điện trong mạch lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch thì điện trở R có giá trị là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm . Tụ điện có điện dung , điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 200sin100πt (V). Điều chỉnh R sao cho công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Giá trị của R và công suất mạch khi đó là:
  A - 
R = 100Ω, P = 200W
  B - 
R = 200Ω, W
  C - 
R = 100Ω, P = 100W
  D - 
R = 200Ω, P = 100W
9-
Một dòng điện xoay chiều một pha, công suất 500kW được truyền bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng là 4Ω. Hiệu điện thế ở nguồn điện lúc phát ra U = 5000V. Hệ số công suất của đường dây tải là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây tải điện do toả nhiệt?
  A - 
10%
  B - 
20%
  C - 
25%
  D - 
12,5%
10-
Khung dao động ở lối vào máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được từ 20pF đến 400pF và cuộn dây có độ tự cảm L = 8μH. Lấy π2 = 10. Máy có thể thu được sóng điện từ có tần số trong khoảng nào sau đây?
  A - 
88kHz ≤ f ≤ 100kHz
  B - 
88kHz ≤ f ≤ 2,8MHz
  C - 
100kHz ≤ f ≤ 12,5MHz
  D - 
2,8MHz ≤ f ≤ 12,5MHz
11-
Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, nếu ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện thì cường độ dòng quang điện bão hoà:
  A - 
tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích.
  B - 
không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
  C - 
tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.
  D - 
tăng tỉ lệ thuận với bình phương cường độ chùm sáng kích thích.
12-
Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe sáng là a, khoảng cách từ hai khe đến màn là D, x là tọa độ của một điểm sáng trên màn so với vân sáng trung tâm. Hiệu đường đi từ hai khe sáng đó đến điểm sáng được xác định bằng công thức nào?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
13-
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a =1,5mm, màn E đặt song song và cách mặt phẳng hai khe một khoảng D = 2m, sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,48μm. Trên màn E quan sát được các vân giao thoa trên một khoảng rộng L = 2,5cm. Số vân sáng quan sát được là:
  A - 
39 vân
  B - 
40 vân
  C - 
41 vân
  D - 
42 vân
14-
Chiếu lần lượt hai bức xạ λ1 = 0,555m và λ2 = 0,377μm vào catốt của một tế bào quang điện thì thấy xảy ra hiện tượng quang điện và dòng quang điện triệt tiêu khi hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp 4 lần nhau. Hiệu điện thế hãm đối với bức xạ λ2 là:
  A - 
− 1,340V
  B - 
− 0,352V
  C - 
− 3,520V
  D - 
− 1,410V
15-
Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống Rơnghen là 15kV. Coi rằng electron bật ra từ Catôt có vận tốc ban đầu bằng không thì bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra là:
  A - 
3,50.10-9m
  B - 
7,13.10-9m
  C - 
2,87.10-10m
  D - 
8,28.10-11m
16-
Các mức năng lượng trong nguyên tử Hyđrô được xác định theo công thức (n = 1,2,3....). Nguyên tử Hyđrô đang ở trạng thái cơ bản sẽ hấp thụ phôtôn có năng lượng bằng:
  A - 
6,00eV.
  B - 
8,27eV.
  C - 
12,75eV.
  D - 
13,12eV.
17-
Chọn câu phát biểu không đúng. Sự phân tích chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính thành các tia sáng màu là do:
  A - 
Vận tốc của các tia màu trong lăng lính khác nhau
  B - 
Năng lượng của các tia màu khác nhau
  C - 
Tần số sóng của các tia màu khác nhau
  D - 
Bước sóng của các tia màu khác nhau
18-
Một bánh xe đang quay với vận tốc góc 36 rad/s thì bị hãm lại với một gia tốc không đổi có độ lớn 3 rad/s2 . Góc mà bánh xe quay được kể từ lúc hãm đến lúc dừng là:
  A - 
96 rad
  B - 
108 rad
  C - 
180 rad
  D - 
216 rad
19-
Chọn câu phát biểu không đúng?
  A - 
Mômen quán tính của vật rắn đối với một trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn
  B - 
Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay
  C - 
Mômen lực khác không tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật
  D - 
Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần
20-
Tác dụng một ngẫu lực không đổi vào một ròng rọc được treo cố định (Mặt phẳng ngẫu lực vuông góc với trục quay) thì đại lượng nào của ròng rọc thay đổi?
  A - 
gia tốc góc
  B - 
vận tốc góc
  C - 
mômen quán tính
  D - 
khối lượng
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 53
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 85
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 65
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 212
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2012 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 205
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 176
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 197
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 42
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2011 - Phần 4
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2008 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 58
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 02 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2009 - Phần 2
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters