WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 52
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:13:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là gì?
  A - 
Chủ nghĩa đế quốc thực dân
  B - 
Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
  C - 
Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến
  D - 
Tất cả các đặc điểm trên
2-
Sau cách mạng tháng 9 – 1870, nước Pháp thành lập nền cộng hòa thứ mấy?
  A - 
Nền cộng hòa thứ nhất
  B - 
Nền cộng hòa thứ hai
  C - 
Nền cộng hòa thứ ba
  D - 
Nền cộng hòa thứ tư
3-
Giai cấp tư sản chỉ chú trọng đến xuất cảng tư bản, không chú trọng đến phát triển công nghiệp trong nước. Đó là nguyên nhân làm cho kinh tế nước nào bị chậm lại?
  A - 
Nước Anh
  B - 
Nước Mĩ
  C - 
Nước Đức
  D - 
Nước Pháp
4-
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là gì?
  A - 
Chủ nghĩa đế quốc thực dân
  B - 
Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
  C - 
Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến
  D - 
Tất cả các đặc điểm trên
5-
Ở Anh có hai đảng thay nhau cầm quyền, đó là hai đảng nào?
  A - 
Đảng tự do và đảng cộng hòa
  B - 
Đảng tự do và đảng bảo thủ
  C - 
Đảng dân chủ và đảng bảo thủ
  D - 
Đảng tự do và đảng dân chủ
6-
Từ cuối thập niên 70 thế kỉ XIX, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
  A - 
Mĩ và Đức
  B - 
Mĩ và Pháp
  C - 
Pháp và Đức
  D - 
Mĩ, Pháp và Đức
7-
Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất làm bùng nổ các phong trào giải phóng dân tộc?
  A - 
Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc
  B - 
Mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân các nước thuộc địa
  C - 
Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động
  D - 
Tất cả các mâu thuẫn trên
8-
Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là gì?
  A - 
Sự hình thành các Tờ - rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh
  B - 
Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân
  C - 
Đế quốc cho vay nặng lãi
  D - 
Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ
9-
Sự ra đời của các tổ chức độc quyền đã đánh dấu bước chuyển biến như thế nào?
  A - 
Từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền
  B - 
Từ chủ nghĩa tư bản nguyên thủy sang chủ nghĩa tư bản hiện đại
  C - 
Từ chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
  D - 
Từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước
10-
Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc đấu tranh đế quốc phân chia thuộc địa?
  A - 
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các nước thuộc địa
  B - 
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc tranh chấp thuộc địa
  C - 
Mâu thuẫn giữa các nước tư bản trong việc xuất khẩu hàng hóa đến các nước thuộc địa
  D - 
Tất cả các nguyên nhân trên
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 27
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 84
Lịch sử lớp 11 - Bài 62
Lịch sử lớp 11 - Bài 59
Lịch sử lớp 11 - Bài 43
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 64
Lịch sử lớp 11 - Bài 54
Lịch sử lớp 11 - Bài 29
Lịch sử lớp 11 - Bài 30
Lịch sử lớp 11 - Bài 01
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 87
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch sử lớp 11 - Bài 38
Lịch sử lớp 11 - Bài 53
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 83
Lịch sử lớp 11 - Bài 46
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 36
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters