WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:20:32 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong cuộc thi bắn súng,các khẩu súng hoàn toàn giống nhau, hai khẩu súng cùng bắn một lúc thì mức cường độ âm là 80dB. Nếu chỉ một khẩu súng bắn thì mức cường độ âm là?
  A - 
40dB
  B - 
50dB
  C - 
60dB
  D - 
77dB
2-
Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường:
  A - 
Rắn, khí , lỏng.
  B - 
Rắn, lỏng, khí.
  C - 
Khí, lỏng , rắn.
  D - 
Khí, rắn, lỏng.
3-
Phân biệt sóng ngang và sóng dọc dựa vào:
  A - 
Vận tốc truyền sóng và bước sóng
  B - 
Phương dao động và tần số sóng
  C - 
Phương dao động và phương truyền sóng
  D - 
Phương dao động và vận tốc truyền sóng
4-
Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
  A - 
8 m/s.
  B - 
4 m/s.
  C - 
12 m/s.
  D - 
16 m/s.
5-
Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acosωt và uB = acos(ωt + π). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng :
  A - 
0
  B - 
a/2
  C - 
a
  D - 
2a
6-
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là :
  A - 
19.
  B - 
18.
  C - 
20.
  D - 
17.
7-
Đầu A của một sợi dây rất dài căng ngang rung với tần số f = 0,5 Hz tạo thành sóng trên dây với biên độ 3cm. Trong thời gian 6s sóng truyền đi được 6m dọc theo dây. Xét điểm B trên dây cách A 3m và điểm C cách A là 12m, trên đoạn BC còn có bao nhiêu điểm dao động đồng pha với A:
  A - 
3
  B - 
5
  C - 
6
  D - 
4
8-
Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số f = 30Hz. Vận tốc truyền sóng là một giá trị trong khoảng từ 1,6m/s đến 2,9m/s. Biết tại điểm M trên phương truyền sóng cách O một khoảng 10cm, sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của vận tốc đó là:
  A - 
2m/s.
  B - 
3m/s.
  C - 
2,4m/s.
  D - 
1,6m/s.
9-
Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 2cos(6πt − 4πx) (cm) trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là:
  A - 
15cm/s
  B - 
1,5cm/s
  C - 
1,5m/s
  D - 
15m/s
10-
Tìm vận tốc truyền sóng cơ biểu thị bởi phương trình: u = 2cos(100πt - 5πd) (m)
  A - 
20m/s
  B - 
30m/s
  C - 
40m/s
  D - 
Kết quả khác
11-
Một nguồn sóng cơ dao động điều hòa với phương trình : . Độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 1m là . Vận tốc truyền sóng có gíá trị bằng:
  A - 
20m/s
  B - 
10m/s
  C - 
5m/s
  D - 
3,2m/s
12-
Một sợi dây l = 1m được cố định ở 2 đầu AB dao động với tần số 50Hz, vận tốc truyền sóng v = 5m/s. Có bao nhiêu nút và bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên:
  A - 
5bụng; 6nút
  B - 
10bụng; 11nút
  C - 
15bụng; 16nút
  D - 
20bụng; 21nút
13-
Một sợi dây l = 1m được cố định đầu A còn đầu B để hở, dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 10 nút trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây?
  A - 
21,05cm
  B - 
22,22cm
  C - 
19,05cm
  D - 
Kết quả khác
14-
Hai người đứng cách nhau 4m và làm cho sợi dây nằm giữa họ dao động. Hỏi bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai người có thể tạo nên là:
  A - 
16m
  B - 
8m
  C - 
4m
  D - 
2m
15-
Một dây dài 60cm phát ra âm có tần số 100Hz, quan sát dây đàn thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây là:
  A - 
15m/s
  B - 
x30m/s
  C - 
20m/s
  D - 
40m/s
16-
Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng làm tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với chu kỳ 1,8s. Sau 4s chuyển động truyền được 20m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây:
  A - 
9m
  B - 
6m
  C - 
4m
  D - 
3m
17-
Một sợi dây l = 1m được cố định đầu A còn đầu B để hở, dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 15 bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây?
  A - 
26,67 cm
  B - 
13,8 cm
  C - 
12,90 cm
  D - 
Kết quả khác
18-
Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết trong khoảng MN có 3 bụng sóng, MN = 63cm, tần số của sóng f = 20Hz. Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là:
  A - 
λ = 36cm; v = 7,2m/s
  B - 
λ = 3,6cm; v = 72cm/s
  C - 
λ = 36cm; v = 72cm/s
  D - 
λ = 3,6cm; v = 7,2m/s
19-
Một sợi dây AB căng ngang với đầu A, B cố định. Khi đầu A được truyền dao động với tần số 50Hz thì sóng dừng trên dây có 10 bụng sóng. Để sóng dừng trên dây chỉ có 5 bụng sóng và vận tốc truyền sóng vẫn không thay đổi thì đầu A phải được truyền dao động với tần số:
  A - 
100Hz
  B - 
25Hz
  C - 
75Hz
  D - 
50Hz
20-
Một sợi dây AB căng ngang với đầu B cố định. Khi đầu A rung với tần số 50Hz thì sóng dừng trên dây có 10 bụng sóng. Để sóng dừng trên dây chỉ có 5 bụng sóng và vận tốc truyền sóng vẫn không thay đổi thì đầu A phải rung với tần số:
  A - 
100Hz
  B - 
25Hz
  C - 
75Hz
  D - 
Đáp án khác
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 43
Con lắc - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Con lắc - Đề 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 33
Đề Thi Số 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 65
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 07
Dao động điều hòa - Đề 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 81
Đề Thi Số 08
Đề Thi Số 58
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters