WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 70
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:45:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điểm khởi đầu của kế hoạnh đánh chiếm toàn bộ châu Âu và phương Đông mà Na-pô-lê-ông xây dựng là gì?
  A - 
I-ta-li-a
  B - 
Áo
  C - 
Nga
  D - 
Anh
2-
Sau khi chiếm I-ta-li-a, đối thủ tiếp theo mà Na-pô-lê-ông khuất phục là:
  A - 
Nga
  B - 
Thụy Sĩ
  C - 
Áo
  D - 
Anh
3-
Nước không chịu nhượng bộ Na-pô-lê-ông buộc Na-pô-lê-ông phải đánh là:
  A - 
Thụy Sĩ
  B - 
Hà Lan
  C - 
Bỉ
  D - 
Anh
4-
Áo bị Na-pô-lê-ông đánh bại năm nào?
  A - 
1804
  B - 
1805
  C - 
1806
  D - 
1807
5-
Na-pô-lê-ông đánh bại Phổ và tiến vào Béc-lin (Đức) năm nào?
  A - 
1805
  B - 
1806
  C - 
1807
  D - 
1812
6-
Năm 1807 ,Na-pô-lê-ông kí hiệp ước Tin-dít với:
  A - 
Nga
  B - 
Phổ
  C - 
Áo
  D - 
Nga và Phổ
7-
Trận Bô-rô-đi-nô là trận đánh ác liệt giữa quân Na-pô-lê-ông với quân:
  A - 
Anh
  B - 
Áo
  C - 
Phổ
  D - 
Nga
8-
Trận thủy chiến ở mũi Tơ-ra-pha-ga là trận đánh giữa quân Na-pô-lê-ông với quân:
  A - 
Anh
  B - 
Phổ
  C - 
Áo
  D - 
Nga
9-
Oa-téc-lô thuộc nước nào?
  A - 
Nga
  B - 
I-ta-li-a
  C - 
Anh
  D - 
Bỉ
10-
Quyết định mọi việc ở Hội nghị viên là đại biểu của những nước nào?
  A - 
Nga, Anh, Áo
  B - 
Áo, Phổ
  C - 
Anh, Áo, Phổ
  D - 
Nga, Anh, Áo, Phổ
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 36
Lịch sử lớp 11 - Bài 57
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 80
Lịch sử lớp 11 - Bài 38
Lịch sử lớp 11 - Bài 72
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch sử lớp 11 - Bài 51
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch sử lớp 11 - Bài 70
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch sử lớp 11 - Bài 53
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 84
Lịch sử lớp 11 - Bài 34
Lịch sử lớp 11 - Bài 25
Lịch sử lớp 11 - Bài 54
Lịch sử lớp 11 - Bài 62
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters