Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Đường Tròn - Bài 46
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:55:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho một tam giác ABC có các cạnh BC = 6cm, AC = 7cm, AB = 5cm. Đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc với ba cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. Tính độ dài đoạn thẳng BD.

  A - 
BD = 2cm
  B - 
BD = 4cm
  C - 
BD = 3cm
  D - 
BD = 5cm
2-
Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh BC = 4cm, . D(ường tròn tâm B, bán kính AB và đường tròn tâm C bán kính AC cắt nhau tại điểm D khác A. Tính độ dài dây chung AD của hai đường tròn.
  A - 
AD = 8sinαcosα
  B - 
AD = 8sinα
  C - 
AD = 8cosα
  D - 
AD = 8tanαsinα
3-
Cho đường tròn (O; R). AB là một đường kính của đường tròn. Một điểm M trên đường tròn sao cho . Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt đường thẳng AB tại I. Kết luận nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
A là trung điểm của IO
  C - 
MB là một tiếp tuyến của (I; IM)
  D - 
IA.IB = IM2
4-
Cho tam giác ABC cân tại A có . Vẽ phân giác BD của góc B. Đường tròn đường kính AB cắt BC tại N, AC tại M. Kết luận nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
M là trung điểm của BC
  C - 
M là trung điểm của CD
  D - 
5-
Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn. Góc . Kết luậ nào sau đây sai?
  A - 
OM = 2R
  B - 
  C - 
AB vuông góc với MO
  D - 
AB cắt MO tại I thì IM = 3OI
6-
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BC = 16cm. O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, M là một điểm thuộc đoạn thẳng OA sao cho . BM kéo dài cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại N. Tính khoảng cách d từ O đến dây NC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn. Nếu cho biết thì trong các kết quả sau, kết quả nào sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
(I là giao điểm của OM và dây AB)
8-
Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh huyền BC = 24cm. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho tam giác ABV vuông tại A, cạnh huyền BC = 26dm, cạnh góc vuông AC = 24dm. Bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác bằng bao nhiêu?
  A - 
4dm
  B - 
5dm
  C - 
6dm
  D - 
8dm
10-
Cho hình vuông ABCD có diện tích bằng 81dm2. Trong hình vuông, vẽ cung tròn tâm D, bán kính DA. Từ một điểm M tùy ý trên cung tròn này, vẽ một tiếp tuyến với cung tròn. Tiếp tuyến cắt hai cạnh AB, BC của hình vuông tại I và K. Chu vi của tam giác BIK bằng:
  A - 
16dm
  B - 
17dm
  C - 
18dm
  D - 
19dm
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Đường Tròn - Bài 80
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Căn số - Bài 06
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 06
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 04
Đường Tròn - Bài 73
Đường Tròn - Bài 40
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 23
Đường Tròn - Bài 51
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 13
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 25
Đường Tròn - Bài 54
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 04
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 12
Đường Tròn - Bài 74
Đường Tròn - Bài 37
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 26
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 09
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 25
Đường tròn - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters