Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 187
Choose A, B, C or D is the best answer to complete the sentence:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:21:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Milk bottles can be ______________after being cleaned.
  A - 
recycle
  B - 
thrown away
  C - 
broken
  D - 
refilled
2-
I opened my book in _______________ to read.
  A - 
order
  B - 
as
  C - 
so
  D - 
so that
3-
A: _______________ I come to the airport with you?
B: That would be nice.
  A - 
Would
  B - 
Do
  C - 
Shall
  D - 
Will
4-
Thank you very much for the flowers you _______________ me last night.
  A - 
send
  B - 
sending
  C - 
to send
  D - 
sent
5-
Cool the burn immediately so as to _______________ tissue damage.
  A - 
ease
  B - 
elieve
  C - 
minimize
  D - 
maximize
6-
_______________ you post this letter for me?
  A - 
Will
  B - 
Do
  C - 
Are
  D - 
Won’t
7-
It is difficult _______________ all the instructions at the same time.
  A - 
to remember
  B - 
remember
  C - 
remembering
  D - 
remembered
8-
Would you mind if I _______________ a photo?
  A - 
take
  B - 
took
  C - 
taking
  D - 
to take
9-
Look! I can see a boy _______________ in the street now.
  A - 
run
  B - 
to run
  C - 
ran
  D - 
running
10-
Most sports and games ____________ in England are also popular in Australia.
  A - 
play
  B - 
playing
  C - 
played
  D - 
plays
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 230
A Vacation Abroad - Test 14
English 8 - Test 186
English 8 - Test 136
Study Habits - Test 10
English 8 - Test 40
My Friend - Test 11
English 8 - Test 123
Recycling - Test 02
Recycling - Test 05
English 8 - Test 33
Making Arrangements - Test 08
English 8 - Test 75
A Vacation Abroad - Test 06
English 8 - Test 154
Traveling Around Viet Nam - Test 09
A First - Aid Course - Test 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters