Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:09:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Những chất dùng làm phân bón hoá học sau đây, chất nào có phần trăm khối lượng nitơ(còn gọi hàm lượng đạm) cao nhất?
  A - 
Natri nitrat NaNO3
  B - 
Amoni sunfat (NH4)2SO4
  C - 
Amoni nitrat NH4NO3
  D - 
Urê (NH2)2CO
2-
Hợp chất A có công thức Alx(NO3)3 và có PTK là 213. Giá trị của x là:
  A - 
3
  B - 
2
  C - 
1
  D - 
4
3-
Hợp chất trong đó sắt chiếm 70% khối lượng là hợp chất nào trong số các hợp chất sau:
  A - 
FeO
  B - 
Fe2O3
  C - 
Fe3O4
  D - 
FeS
4-
Oxit chứa 20% oxi về khối lượng và trong một oxit nguyên tố cho biết có hoá trị II. Oxit có công thức hoá học là:
  A - 
MgO
  B - 
ZnO
  C - 
CuO
  D - 
FeO
5-
Cho các oxit: NO2, PbO, Al2O3, Fe3O4. Oxit có phần trăm khối lượng oxi nhiều hơn cả là:
  A - 
NO2
  B - 
PbO
  C - 
Al2O3
  D - 
Fe3O4
6-
Hãy suy luận nhanh để cho biết chất nào giàu nitơ nhất trong các chất sau?
  A - 
NO
  B - 
N2O
  C - 
NO2
  D - 
N2O5
7-
Một oxit lưu huỳnh có thành phần gồm 2 phần khối lượng lưu huỳnh và 3 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của oxit đó là:
  A - 
SO
  B - 
SO2
  C - 
SO3
  D - 
S2O4
8-
Cho các oxit: CO2, NO2, SO2,PbO2, . Oxit có phần trăm khối lượng oxi nhỏ nhất là:
Hãy lựa chon bằng cách suy luận, không dùng đến tính toán.
  A - 
CO2
  B - 
NO2
  C - 
SO2
  D - 
PbO2
9-
Cho cùng một khối lượng các kim loại là Mg, Al, Zn, Fe lần lượt vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thể tích khí H2 lớn nhất thoát ra là của kim loại nào sau đây?
  A - 
Mg
  B - 
AL
  C - 
Zn
  D - 
Fe
10-
Thổi một luồng không khí khô đi qua ống đựng bột đồng dư, nung nóng. Khí thu được sau phản ứng là khí nào sau đây?
  A - 
Cácbon đioxit
  B - 
Nitơ
  C - 
Oxi
  D - 
Hiđro
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 16
Phản Ứng Hóa Học - Bài 07
Dung Dịch - Bài 19
Oxi - Không Khí - Bài 13
Phản Ứng Hóa Học - Bài 15
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 23
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 20
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Dung Dịch - Bài 07
Dung Dịch - Bài 04
Dung Dịch - Bài 09
Oxi - Không Khí - Bài 06
Phản Ứng Hóa Học - Bài 14
Hiđro - Nước - Bài 06
Oxi - Không Khí - Bài 14
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 02
Dung Dịch - Bài 05
Hiđro - Nước - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters