WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:44:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho 112g Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 254g muối sắt (II) clorua FeCl2 và 4 g khí hiđro H2.
Khối lượng axit HCl đã tham gia phản ứng là:

  A - 
146g
  B - 
156g
  C - 
78g
  D - 
200g
2-
Phản ứng hoàn toàn giữa V lít khí A với V lít khí B để tạo ra khí C(các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì thể tích khí C thu được là:
  A - 
V lít
  B - 
2 V lít
  C - 
3 V lít
  D - 
Chỉ xác định được khi biết tỉ lệ mol giữa các chất phản ứng và các sản phẩm
3-
Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M có thể là:
  A - 
SO2
  B - 
SO3
  C - 
SO4
  D - 
S2O3
4-
Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C với O là: mc: mo= 3:8. X có công thức phân tử là công thức nào sau đây:
  A - 
CO
  B - 
CO2
  C - 
CO3
  D - 
Cả 3 câu trên đều sai
5-
Oxits nào giàu oxi nhất (hàm lượng % oxi lớn nhất)?
  A - 
Al2O3
  B - 
N2O3
  C - 
P2O5
  D - 
Fe3O4
6-
4 mol nhuyên tử Canxi có khối lượng là:
  A - 
80g
  B - 
120g
  C - 
160g
  D - 
200g
7-
6,4g khí sunfuarơ SO2 qui thành số mol phân tử là:
  A - 
0,2 mol
  B - 
0,5 mol
  C - 
0,01 mol
  D - 
0,1 mol
8-
0,25 mol vôi sống CaO có khối lượng:
  A - 
10g
  B - 
5g
  C - 
14g
  D - 
28g
9-
Số mol nguyên tử oxi có trong 36g nước là:
  A - 
1 mol
  B - 
1,5 mol
  C - 
2 mol
  D - 
2,5 mol
10-
64g khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là:
  A - 
89,6 lít
  B - 
44,8 lít
  C - 
22,4 lít
  D - 
11,2 lít
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 1: Chất
Oxi - Không Khí - Bài 04
Bài 5: Nguyên Tử
Dung Dịch - Bài 02
Bài 3: Sự biến đổi chất
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Hiđro - Nước - Bài 01
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 21
Hiđro - Nước - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Oxi - Không Khí - Bài 15
Oxi - Không Khí - Bài 03
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 22
Oxi - Không Khí - Bài 16
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 12
Phản Ứng Hóa Học - Bài 07
Oxi - Không Khí - Bài 08
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 06
Phản Ứng Hóa Học - Bài 14
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 23
Phản Ứng Hóa Học - Bài 12
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Hiđro - Nước - Bài 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters