Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

At Home And Away - Test 02
Choose one sentence that has the same meaning as the root one.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:47:42 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Liz thought Nha Trang was beautiful.

  A - 
Liz found Nha Trang was boring.
  B - 
Liz found Nha Trang beautiful.
  C - 
Liz finded Nha Trang was boring.
  D - 
Liz finded Nha Trang beautiful.
2-
The cap had a picture of a dolphin on it.
  A - 
There was a picture of dolphin on the cap.
  B - 
There was a cap with a picture of a dolphin.
  C - 
She had a cap with a picture of dolphin on it.
  D - 
A picture of dolphin is on the cap.
3-
Liz helps me with my stamp collection.
  A - 
Liz helps me collect stamp.
  B - 
Liz helps me to collect stamp.
  C - 
Liz helps me collecting stamp.
  D - 
a & b
4-
No other fish is more beautiful than the colorful little fish.
  A - 
The colorful little fish is the most beautiful.
  B - 
The colorful little fish is more beautiful than the other fish.
  C - 
The other fish are more beautiful than the colorful little fish.
  D - 
a & b
5-
Liz is coming to visit Ba next week.
  A - 
Liz comes to visit Ba next week.
  B - 
Liz will come to visit Ba next week.
  C - 
Liz came to visit Ba next week.
  D - 
Liz will coming to visit Ba next week.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 39
English 7 - Test 174
English 7 - Test 37
The World Of Work - Test 05
English 7 - Test 161
English 7 - Test 184
English 7 - Test 113
At School - Test 07
Personal Information - Test 03
English 7 - Test 168
English 7 - Test 63
The World Of Work - Test 08
Back To School - Test 07
At School - Test 04
English 7 - Test 160
At Home - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 96
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters