Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 182
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:05:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
They usually __________ catch at recess.

  A - 
play
  B - 
playing
  C - 
are playing
  D - 
will play
2-
Does she always ________ rope after school?
  A - 
skipping
  B - 
skip
  C - 
is skipping
  D - 
will skip
3-
Look! Hung _________ in to the water.
  A - 
jump
  B - 
will jump
  C - 
jumping
  D - 
is jumping
4-
He ________ to the movies tonight.
  A - 
will go
  B - 
goes
  C - 
went
  D - 
going
5-
What will you _________ next Sunday?
  A - 
doing
  B - 
is doing
  C - 
do
  D - 
did
6-
Tomorrow, she ________ all friends to her birthday.
  A - 
invite
  B - 
invites
  C - 
inviting
  D - 
will invite
7-
My father ________ to the radio everyday.
  A - 
listen
  B - 
listens
  C - 
will listen
  D - 
is listenning
8-
He ___________ Math now.
  A - 
do
  B - 
is doing
  C - 
will do
  D - 
does
9-
Jane _______ the piano at present.
  A - 
play
  B - 
plays
  C - 
is playing
  D - 
will play
10-
Listen! The boy _________ the guitar.
  A - 
play
  B - 
is playing
  C - 
plays
  D - 
will play
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 09
At School - Test 04
English 7 - Test 133
English 7 - Test 102
At Home And Away - Test 01
The World Of Work - Test 09
English 7 - Test 30
English 7 - Test 42
English 7 - Test 108
English 7 - Test 50
English 7 - Test 110
English 7 - Test 78
English 7 - Test 163
English 7 - Test 77
After School - Test 06
English 7 - Test 167
Work And Play - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters