Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 02
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:25:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
After class, Nam goes home and ________ videos.
  A - 
watch
  B - 
watching
  C - 
watches
  D - 
to watch
2-
A running nose , a slight fever, coughing and sneezing are the __ of the common cold.
  A - 
symtoms
  B - 
deseases
  C - 
sickness
  D - 
illness
3-
Sugar gives us __________ and we fell less hungry.
  A - 
power
  B - 
health
  C - 
energy
  D - 
happy
4-
Is your __________ one meter forty centimeters?
  A - 
weight
  B - 
height
  C - 
body
  D - 
tall
5-
Ha likes candy. ______ do we.
  A - 
Neither
  B - 
So
  C - 
Either
  D - 
Too
6-
Let’s ___________ to the zoo.
  A - 
gone
  B - 
going
  C - 
go
  D - 
to go
7-
He is a good teacher. He teaches very ______________.
  A - 
bad
  B - 
well
  C - 
good
  D - 
fast
8-
General Giap’s Forces defeated the ________ in 1954.
  A - 
American
  B - 
French
  C - 
Japanese
  D - 
China
9-
Millions of young people play____________________.
  A - 
chess
  B - 
musical instrument
  C - 
video games
  D - 
football
10-
We can learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau’s _____.
  A - 
action
  B - 
invention
  C - 
composition
  D - 
introduction
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 77
English 7 - Test 164
English 7 - Test 60
English 7 - Test 32
English 7 - Test 90
At Home And Away - Test 11
English 7 - Test 10
English 7 - Test 01
English 7 - Test 50
English 7 - Test 109
English 7 - Test 29
English 7 - Test 147
Places - Test 04
Work And Play - Test 09
Personal Information - Test 09
English 7 - Test 30
English 7 - Test 121
At Home And Away - Test 09
At School - Test 06
English 7 - Test 25
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters