Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 180
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:34:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
You shouldn’t eat ......... much meat.
  A - 
to
  B - 
some
  C - 
too
  D - 
very
2-
Lan is the youngest ..... the three sisters.
  A - 
of
  B - 
off
  C - 
to
  D - 
on
3-
Our house is ..... than any other house in the living centre.
  A - 
old
  B - 
older
  C - 
oldest
  D - 
young
4-
Mai usually ....... hard.
  A - 
work
  B - 
works
  C - 
working
  D - 
worked
5-
There ..... eight hundred stamps in Hoa’s collection.
  A - 
are
  B - 
is
  C - 
being
  D - 
be
6-
How heavy ..... the chicken ?
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
be
  D - 
being
7-
How much .......... this book ?
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
are
  D - 
were
8-
Listening ..... music is more interesting than watching TV.
  A - 
to
  B - 
in
  C - 
on
  D - 
at
9-
We ..........to this city ten years ago.
  A - 
don’t move
  B - 
aren't moving
  C - 
doesn’t moved
  D - 
didn’t move
10-
Hung ....... video games at 7:00 last night.
  A - 
play
  B - 
played
  C - 
playing
  D - 
to play
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 177
Back To School - Test 11
English 7 - Test 170
English 7 - Test 175
English 7 - Test 28
English 7 - Test 43
English 7 - Test 74
Personal Information - Test 10
At Home - Test 02
The World Of Work - Test 07
English 7 - Test 146
English 7 - Test 57
English 7 - Test 109
Back To School - Test 02
English 7 - Test 151
English 7 - Test 150
Places - Test 06
English 7 - Test 39
English 7 - Test 83
Places - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters