Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 32
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:46:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
This hotel is the _______ in town.
  A - 
new
  B - 
newer
  C - 
newest
  D - 
newwest
2-
I never drink ________ orange juice for breakfast.
  A - 
much
  B - 
a lot of
  C - 
many
  D - 
a & b
3-
What __________ beautiful photos!
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
4-
Don't ask Margaret for advice. She ________ know what to do.
  A - 
will
  B - 
will not
  C - 
won't
  D - 
b & C
5-
Her birthday is _________ June nineteenth.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
6-
May is the _______ month of the year.
  A - 
five
  B - 
fiveth
  C - 
fifth
  D - 
fivth
7-
We study the past ________ History.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
with
8-
Follow _______ and I'll show you the way.
  A - 
I
  B - 
me
  C - 
we
  D - 
our
9-
________ she cooks dinner.
  A - 
Sometimes
  B - 
Never
  C - 
Usually
  D - 
a & c
10-
They put a big table ________ the middle of the room.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
Back To School - Test 10
English 7 - Test 169
English 7 - Test 36
After School - Test 05
English 7 - Test 17
English 7 - Test 181
Back To School - Test 05
English 7 - Test 107
English 7 - Test 35
English 7 - Test 130
Places - Test 12
After School - Test 10
Work And Play - Test 10
English 7 - Test 45
English 7 - Test 154
At Home - Test 09
English 7 - Test 106
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters