Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 183
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:36:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Our friends ________ here soon.

  A - 
come
  B - 
will come
  C - 
are coming
  D - 
is coming
2-
My father never __________ coffee.
  A - 
is drinking
  B - 
will drink
  C - 
drinks
  D - 
drink
3-
I usually ________ to school by bike, but tomorrow I ________ to school by bus.
  A - 
going/ will go
  B - 
will go/ go
  C - 
go/ going
  D - 
go/ will go
4-
He _______ his grandparents next week.
  A - 
will visit
  B - 
visits
  C - 
visitting
  D - 
visit
5-
We (not/ invite) _________ many friends to the party tonight.
  A - 
won't invite
  B - 
don't invite
  C - 
didn't invite
  D - 
aren't invite
6-
Would you like ______ our club?
  A - 
join
  B - 
joining
  C - 
be join
  D - 
to join
7-
My sister practices __________ the violin once a week.
  A - 
playing
  B - 
to play
  C - 
to playing
  D - 
play
8-
Why don’t you ___________ him?
  A - 
inviting
  B - 
will invite
  C - 
invite
  D - 
to invite
9-
She is good at ______ pictures.
  A - 
draw
  B - 
to draw
  C - 
be draw
  D - 
drawing
10-
Skirts are ________________ dresses.
  A - 
cheaper than
  B - 
cheaper
  C - 
cheapest than
  D - 
the cheaper
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At Home And Away - Test 08
At School - Test 06
Personal Information - Test 05
English 7 - Test 118
English 7 - Test 71
After School - Test 05
After School - Test 03
English 7 - Test 143
At Home And Away - Test 09
English 7 - Test 93
English 7 - Test 184
English 7 - Test 167
English 7 - Test 181
English 7 - Test 171
English 7 - Test 89
English 7 - Test 61
At School - Test 02
English 7 - Test 66
English 7 - Test 154
English 7 - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters