Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 184
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:14:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The English books are _________ the back of the library.

  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
next
2-
The blue dress is ______________ the red one.
  A - 
cheaper than
  B - 
cheaper
  C - 
the cheapest
  D - 
the cheaper than
3-
Her birthday is _________ Friday, August 20th .
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
4-
Her full name is Truong Thi Hang so her ___ name is Thi.
  A - 
family
  B - 
full
  C - 
middle
  D - 
last
5-
_________ a lovely view!
  A - 
When
  B - 
How
  C - 
Where
  D - 
What
6-
Which is the ________ apartment?
  A - 
best
  B - 
better
  C - 
most
  D - 
more
7-
What about _______ to the library?
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
goes
8-
Could you tell me how ________ to the park?
  A - 
to get
  B - 
getting
  C - 
get
  D - 
gets
9-
oes Nam often play marbles _____ recess?
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
of
10-
My sister loves _______ stamps.
  A - 
collect
  B - 
to collect
  C - 
collects
  D - 
collecting
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 144
The World Of Work - Test 06
English 7 - Test 164
At Home - Test 07
English 7 - Test 131
Personal Information - Test 05
English 7 - Test 157
English 7 - Test 42
English 7 - Test 114
The World Of Work - Test 01
English 7 - Test 27
At Home And Away - Test 03
English 7 - Test 19
English 7 - Test 53
English 7 - Test 95
Places - Test 02
English 7 - Test 48
English 7 - Test 129
English 7 - Test 132
Places - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters