Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 181
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:00:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I ...... Lan in Can Tho yesterday
  A - 
see
  B - 
saw
  C - 
seen
  D - 
seeing
2-
I ..... him for the first time in Nha Trang.
  A - 
meet
  B - 
met
  C - 
meeting
  D - 
am met
3-
These pencils ........ 20000 dong.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
does
  D - 
do
4-
He ......... to Hue by plane.
  A - 
travel
  B - 
traveled
  C - 
traveling
  D - 
is travel
5-
I ........ bed at 11 o’clock last night.
  A - 
go to
  B - 
went to
  C - 
going to
  D - 
goes to
6-
She ......... that dictionary because she didn’t know many English words.
  A - 
buy
  B - 
buying
  C - 
bought
  D - 
is buy
7-
Mai didn’t go to the movie theater because it ...........
  A - 
rain
  B - 
rained
  C - 
raining
  D - 
is rain
8-
She ....... to her hometown last month.
  A - 
return
  B - 
returned
  C - 
is return
  D - 
returning
9-
Mrs. Mai ...... the material and ........ the dress for Hoa.
  A - 
buy-make
  B - 
buying-made
  C - 
buying-making
  D - 
bought-made
10-
I got ......... at 6 o’clock yesterday
  A - 
to
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
up
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 155
English 7 - Test 48
English 7 - Test 98
English 7 - Test 64
English 7 - Test 46
English 7 - Test 160
Places - Test 04
English 7 - Test 119
English 7 - Test 144
English 7 - Test 62
At Home And Away - Test 03
English 7 - Test 28
English 7 - Test 17
English 7 - Test 24
English 7 - Test 11
Back To School - Test 10
At School - Test 02
English 7 - Test 56
English 7 - Test 180
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters