WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 185
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:13:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My mother __________ me a dictionary last week.
  A - 
doesn't buy
  B - 
not buy
  C - 
didn’t buy
  D - 
don't buy
2-
My parents __________ my grandparents yesterday.
  A - 
not visit
  B - 
didn’t visit
  C - 
don't visit
  D - 
doesn't visit
3-
Last year Mrs. Mai __________ us English.
  A - 
doesn't teach
  B - 
don't teach
  C - 
not teach
  D - 
didn’t teach
4-
We __________ in the garden yesterday morning.
  A - 
not work
  B - 
doesn't work
  C - 
didn’t work
  D - 
don't work
5-
They __________ their house yellow last week.
  A - 
didn’t paint
  B - 
don't paint
  C - 
not paint
  D - 
doesn't paint
6-
She __________ in Hue for ten days last year.
  A - 
doesn't stay
  B - 
don't stay
  C - 
not stay
  D - 
didn’t stay
7-
This morning I __________ bread and milk for breakfast.
  A - 
din’t have
  B - 
doesn't have
  C - 
not have
  D - 
don't have
8-
Nga __________ here yesterday.
  A - 
not be
  B - 
wasn’t
  C - 
weren't
  D - 
isn't
9-
We _________ good friends last year.
  A - 
not be
  B - 
isn't
  C - 
wasn’t
  D - 
weren’t
10-
We __________ to this city ten years ago.
  A - 
doesn't move
  B - 
didn’t move
  C - 
not move
  D - 
don't move
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 180
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 31
English 7 - Test 35
English 7 - Test 02
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
At Home And Away - Test 02
Đề Xuất
At School - Test 03
At School - Test 07
English 7 - Test 03
English 7 - Test 15
After School - Test 01
English 7 - Test 36
After School - Test 12
English 7 - Test 184
English 7 - Test 17
English 7 - Test 01
Places - Test 10
English 7 - Test 180
English 7 - Test 139
The World Of Work - Test 03
Work And Play - Test 01
At Home - Test 04
English 7 - Test 140
English 7 - Test 70
English 7 - Test 84
English 7 - Test 173
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters