Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 185
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:38:28 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My mother __________ me a dictionary last week.
  A - 
doesn't buy
  B - 
not buy
  C - 
didn’t buy
  D - 
don't buy
2-
My parents __________ my grandparents yesterday.
  A - 
not visit
  B - 
didn’t visit
  C - 
don't visit
  D - 
doesn't visit
3-
Last year Mrs. Mai __________ us English.
  A - 
doesn't teach
  B - 
don't teach
  C - 
not teach
  D - 
didn’t teach
4-
We __________ in the garden yesterday morning.
  A - 
not work
  B - 
doesn't work
  C - 
didn’t work
  D - 
don't work
5-
They __________ their house yellow last week.
  A - 
didn’t paint
  B - 
don't paint
  C - 
not paint
  D - 
doesn't paint
6-
She __________ in Hue for ten days last year.
  A - 
doesn't stay
  B - 
don't stay
  C - 
not stay
  D - 
didn’t stay
7-
This morning I __________ bread and milk for breakfast.
  A - 
din’t have
  B - 
doesn't have
  C - 
not have
  D - 
don't have
8-
Nga __________ here yesterday.
  A - 
not be
  B - 
wasn’t
  C - 
weren't
  D - 
isn't
9-
We _________ good friends last year.
  A - 
not be
  B - 
isn't
  C - 
wasn’t
  D - 
weren’t
10-
We __________ to this city ten years ago.
  A - 
doesn't move
  B - 
didn’t move
  C - 
not move
  D - 
don't move
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At School - Test 10
The World Of Work - Test 03
Places - Test 05
English 7 - Test 177
English 7 - Test 166
English 7 - Test 183
The World Of Work - Test 07
English 7 - Test 164
English 7 - Test 179
English 7 - Test 40
After School - Test 08
English 7 - Test 104
English 7 - Test 96
English 7 - Test 35
English 7 - Test 150
English 7 - Test 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters