WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 176
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:32:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My parents__________ my grandparents yesterday.
  A - 
visit
  B - 
visited
  C - 
visiting
  D - 
to visit
2-
Last year Mrs. Mai __________ us English.
  A - 
teach
  B - 
taught
  C - 
to teach
  D - 
teaching
3-
We __________ in the garden yesterday morning.
  A - 
work
  B - 
working
  C - 
worked
  D - 
to work
4-
They__________ their house yellow last week.
  A - 
painted
  B - 
paint
  C - 
to paint
  D - 
painting
5-
She __________ in Hue for ten days last year.
  A - 
stay
  B - 
stayed
  C - 
staying
  D - 
to stay
6-
Nga __________ here yesterday.
  A - 
is
  B - 
were
  C - 
being
  D - 
been
7-
_______________________ to Lan’s birthday party last week?
  A - 
Did they go
  B - 
Do they go
  C - 
Did they goes
  D - 
Do they went
8-
_______________________ to this city ten years ago?
  A - 
Do they move
  B - 
Did they moved
  C - 
Does they move
  D - 
Did they move
9-
_____________ me a dictionary last week?
  A - 
Do your mother buying
  B - 
Do your mother buy
  C - 
Did your mother buy
  D - 
Does your mother buy
10-
______________ your grandparents yesterday?
  A - 
Do your parents visit
  B - 
Did your parents visited
  C - 
Do your parents visitinh
  D - 
Did your parents visit
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 29
English 7 - Test 89
English 7 - Test 132
English 7 - Test 154
English 7 - Test 108
English 7 - Test 13
At Home - Test 05
English 7 - Test 127
English 7 - Test 14
At Home And Away - Test 04
English 7 - Test 35
Places - Test 07
Personal Information - Test 09
English 7 - Test 163
English 7 - Test 06
English 7 - Test 09
At Home - Test 04
Places - Test 11
Back To School - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters