WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 177
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:29:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Until recently, man ________stay under water for long .
  A - 
couldn’t
  B - 
can’t
  C - 
don’t
  D - 
wouldn’t
2-
We may know the land very little , but we know very _______about the oceans.
  A - 
few
  B - 
little
  C - 
least
  D - 
a little
3-
I’m not sure where Tom is. He_________ be in the school canteen.
  A - 
must
  B - 
should
  C - 
might
  D - 
can
4-
Quoc Tu Giam is _________ most famous address in Hanoi .
  A - 
one of
  B - 
among
  C - 
one of the
  D - 
the
5-
" We don’t have a TV at our place ? "
_____________?"
  A - 
Why so
  B - 
Why not
  C - 
Why not so
  D - 
Why don’t you
6-
The party will start ________ seven o’clock in the morning.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
to
7-
It’s five kilometers from our house ______- the mountain.
  A - 
to
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
in
8-
Vietnamese teenagers ________ old people by cleaning their yards or painting their houses.
  A - 
help
  B - 
helps
  C - 
helping
  D - 
helped
9-
Viet doesn’t ______ to go to my house because he has too many assignments.
  A - 
want
  B - 
wants
  C - 
wanted
  D - 
wanting
10-
They live _______ 83 Son Tay Street.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
from
  D - 
at
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 11
English 7 - Test 80
English 7 - Test 167
The World Of Work - Test 01
English 7 - Test 12
English 7 - Test 183
At Home And Away - Test 11
English 7 - Test 123
At Home - Test 11
English 7 - Test 139
English 7 - Test 162
English 7 - Test 171
Personal Information - Test 08
English 7 - Test 09
English 7 - Test 78
English 7 - Test 178
English 7 - Test 28
Work And Play - Test 02
At Home And Away - Test 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters