WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 01
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:17:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I..................very happy yesterday.
  A - 
is
  B - 
were
  C - 
was
  D - 
be
2-
Don't eat too.........................candy.
  A - 
much
  B - 
many
  C - 
lots of
  D - 
lot
3-
Would you like .......................... to the movies tonight ?
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
to go
  D - 
goes
4-
He was busy yesterday and........................were his brothers.
  A - 
neither
  B - 
so
  C - 
too
  D - 
as
5-
You ought .....................to the dentist.
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
goes
6-
My brother always drives .................
  A - 
careful
  B - 
carefully
  C - 
slow
  D - 
fast
7-
He likes ...........................sports.
  A - 
watch
  B - 
watching
  C - 
to watch
  D - 
watches
8-
They prefer reading ..........................watching TV.
  A - 
than
  B - 
more than
  C - 
to
  D - 
more
9-
Many young people .................video games.
  A - 
playing
  B - 
play
  C - 
plays
  D - 
played
10-
They ................. to visit their old friends tomorrow.
  A - 
will
  B - 
will be
  C - 
are going
  D - 
been gone
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
At School - Test 10
English 7 - Test 134
English 7 - Test 87
English 7 - Test 77
English 7 - Test 137
Places - Test 07
English 7 - Test 21
English 7 - Test 155
At School - Test 01
English 7 - Test 119
English 7 - Test 130
English 7 - Test 27
English 7 - Test 173
English 7 - Test 13
After School - Test 07
English 7 - Test 91
English 7 - Test 163
Work And Play - Test 04
English 7 - Test 147
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters