Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 01
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:14:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I..................very happy yesterday.
  A - 
is
  B - 
were
  C - 
was
  D - 
be
2-
Don't eat too.........................candy.
  A - 
much
  B - 
many
  C - 
lots of
  D - 
lot
3-
Would you like .......................... to the movies tonight ?
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
to go
  D - 
goes
4-
He was busy yesterday and........................were his brothers.
  A - 
neither
  B - 
so
  C - 
too
  D - 
as
5-
You ought .....................to the dentist.
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
goes
6-
My brother always drives .................
  A - 
careful
  B - 
carefully
  C - 
slow
  D - 
fast
7-
He likes ...........................sports.
  A - 
watch
  B - 
watching
  C - 
to watch
  D - 
watches
8-
They prefer reading ..........................watching TV.
  A - 
than
  B - 
more than
  C - 
to
  D - 
more
9-
Many young people .................video games.
  A - 
playing
  B - 
play
  C - 
plays
  D - 
played
10-
They ................. to visit their old friends tomorrow.
  A - 
will
  B - 
will be
  C - 
are going
  D - 
been gone
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 122
Back To School - Test 04
English 7 - Test 121
English 7 - Test 71
Places - Test 02
After School - Test 12
Personal Information - Test 06
Places - Test 11
English 7 - Test 119
English 7 - Test 75
English 7 - Test 123
Places - Test 04
English 7 - Test 54
English 7 - Test 184
At School - Test 05
At Home - Test 04
English 7 - Test 51
English 7 - Test 149
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters