Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 31
Khoanh 1 từ không cùng loại với 3 từ còn lại trong mỗi câu sau.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:24:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
egg
buffalo
pig
chicken
  A - 
egg
  B - 
buffalo
  C - 
pig
  D - 
chicken
2-
journalist
farmer
newspaper
doctor
  A - 
journalist
  B - 
farmer
  C - 
newspaper
  D - 
doctor
3-
literature
biology
history
subject
  A - 
literature
  B - 
biology
  C - 
history
  D - 
subject
4-
worry
nervous
nice
convenient
  A - 
worry
  B - 
nervous
  C - 
nice
  D - 
convenient
5-
friend
parent
uncle
aunt
  A - 
friend
  B - 
parent
  C - 
uncle
  D - 
aunt
6-
small
big
old
meet
  A - 
small
  B - 
big
  C - 
old
  D - 
meet
7-
school
classmate
theater
market
  A - 
school
  B - 
classmate<
  C - 
theater
  D - 
market
8-
nice
good
fine
bad
  A - 
nice
  B - 
good
  C - 
fine
  D - 
bad
9-
class
student
aunt
teacher
  A - 
class
  B - 
student
  C - 
aunt
  D - 
teacher
10-
April
March
Thursday
July
  A - 
April
  B - 
March
  C - 
Thursday
  D - 
July
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 100
At Home And Away - Test 06
Places - Test 09
The World Of Work - Test 04
English 7 - Test 124
English 7 - Test 105
English 7 - Test 21
English 7 - Test 155
English 7 - Test 182
At Home And Away - Test 01
At Home - Test 07
English 7 - Test 25
After School - Test 12
After School - Test 07
English 7 - Test 184
English 7 - Test 162
Places - Test 08
English 7 - Test 95
English 7 - Test 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters