Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 179
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:15:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It ....... Mrs. Lan fifteen minutes to walk to work.
  A - 
take
  B - 
takes
  C - 
taking
  D - 
took
2-
We go to Ho Chi Minh City ......... train.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
by
  D - 
at
3-
The stamps ....... your letter cost 8,000 VND.
  A - 
in
  B - 
for
  C - 
to
  D - 
at
4-
Lan ........ a phone card because she wants to give her parents a call.
  A - 
need
  B - 
needed
  C - 
needs
  D - 
needing
5-
There ...... over 1,000 stamps in Nam’s collection.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
be
  D - 
being
6-
I’d like ...... buy some local goods.
  A - 
at
  B - 
to
  C - 
in
  D - 
on
7-
In the summer holiday, Mr Hai, Msr hai and their children Nam and Lan often ...... to beach for 2 or 3 days.
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
goes
  D - 
went
8-
Millions of young people ...... video games .
  A - 
play
  B - 
played
  C - 
plays
  D - 
playing
9-
It took Mr. Hoang half an hour to walk to ......... yesterday.
  A - 
work
  B - 
works
  C - 
worked
  D - 
working
10-
What is the price ....... this cap ?
  A - 
none
  B - 
of
  C - 
off
  D - 
car
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 33
At Home - Test 10
English 7 - Test 19
The World Of Work - Test 10
At Home - Test 08
English 7 - Test 129
English 7 - Test 151
English 7 - Test 47
Personal Information - Test 12
English 7 - Test 104
Back To School - Test 04
English 7 - Test 101
English 7 - Test 128
English 7 - Test 15
English 7 - Test 38
English 7 - Test 159
English 7 - Test 79
English 7 - Test 141
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters