Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 35
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:47:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
That’s a good …………..! Let’s play some games.
  A - 
answer
  B - 
question
  C - 
thinking
  D - 
idea
2-
…………….sports do you like best?
  A - 
What the kind of
  B - 
What sort
  C - 
What
  D - 
What kind
3-
- …………….does it take you to get to school by bike ?
- About ten minutes.
  A - 
How long
  B - 
How often
  C - 
How much
  D - 
How
4-
The children enjoy ……………..soccer after school.
  A - 
to play
  B - 
play
  C - 
playing
  D - 
for play
5-
- Would you like to come to my house for dinner?
- ...................
  A - 
Ok. I ’d like.
  B - 
I’d love to.
  C - 
Yes. I do.
  D - 
Yes. I like.
6-
Some young people are working …………. hospital volunteers.
  A - 
to be
  B - 
like
  C - 
as
  D - 
such as
7-
Can you give the answer ………….this question?
  A - 
at
  B - 
for
  C - 
to
  D - 
on
8-
After two periods, we always have …………..
  A - 
fifteen - minute break
  B - 
a fifteen - minutes break
  C - 
a fifteen - minute break
  D - 
fifteen - minutes break
9-
………………stories are very wonderful.
  A - 
This
  B - 
These
  C - 
There
  D - 
That
10-
………………listen to some music ?
  A - 
Let’s
  B - 
Should
  C - 
Why not
  D - 
What about
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 126
The World Of Work - Test 09
English 7 - Test 103
English 7 - Test 64
English 7 - Test 185
At Home - Test 07
English 7 - Test 167
English 7 - Test 178
Back To School - Test 01
English 7 - Test 01
English 7 - Test 97
English 7 - Test 14
At School - Test 11
English 7 - Test 96
English 7 - Test 25
English 7 - Test 127
The World Of Work - Test 12
English 7 - Test 148
At Home And Away - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters