Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

After School - Test 06
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


In America, many young people like to do (1) _______ service. They (2) __________ elderly people with their shopping, housework, and even cleaning the yard or painting the house. Some people works as hospital (3) _________. People call them "candy stripers" (4) _________ the striped pink and white uniform they wear. Others are concerned about the environment and work (5) __________ neighborhood clean-up campaigns.

Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:44:16 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
community
  B - 
leisure
  C - 
elderly
  D - 
organization
2-
(2)
  A - 
do
  B - 
take
  C - 
help
  D - 
thank
3-
(3)
  A - 
nurse
  B - 
doctor
  C - 
worker
  D - 
volunteers
4-
(4)
  A - 
because of
  B - 
because
  C - 
so
  D - 
such as
5-
(5)
  A - 
for
  B - 
of
  C - 
on
  D - 
in
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
The World Of Work - Test 08
Places - Test 12
English 7 - Test 61
At School - Test 01
English 7 - Test 62
English 7 - Test 07
The World Of Work - Test 11
At School - Test 05
English 7 - Test 36
English 7 - Test 123
The World Of Work - Test 09
English 7 - Test 139
English 7 - Test 50
Work And Play - Test 10
At Home - Test 08
The World Of Work - Test 10
After School - Test 04
English 7 - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters