Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 175
Make questions for the underlined part.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:01:46 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Minh brushes his teeth twice a day.
………………………………………..
  A - 
How often does Minh brush his teeth?
  B - 
How does Minh brush his teeth?
  C - 
What does Minh brush his teeth?
  D - 
Why does Minh brush his teeth?
2-
Simon is in a lot of pain now because he has a toothache.
………………………………………..
  A - 
How is Simon in a lot of pain now?
  B - 
Where was Simon in a lot of pain now?
  C - 
Who is Simon in a lot of pain now?
  D - 
Why is Simon in a lot of pain now?
3-
I felt sick after eating that food.
………………………………………..
  A - 
How do you feel after eating that food?
  B - 
Why did you feel after eating that food?
  C - 
How did you feel after eating that food?
  D - 
How often you feel after eating that food?
4-
Nga went to see the dentist last week.
………………………………………..
  A - 
Where did Nam go to see the dentist?
  B - 
How do Nam go to see the dentist?
  C - 
When did Nam go to see the dentist?
  D - 
Why did Nam go to see the dentist?
5-
It took Dr Phong 10 minutes to fill Van’s tooth.
………………………………………..
  A - 
How far did it take Dr Phong to fill Van’s tooth?
  B - 
How long did it take Dr Phong to fill Van’s tooth?
  C - 
Where did it take Dr Phong to fill Van’s tooth?
  D - 
How often did it take Dr Phong to fill Van’s tooth?
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 118
English 7 - Test 28
English 7 - Test 71
English 7 - Test 46
The World Of Work - Test 03
English 7 - Test 107
English 7 - Test 63
Personal Information - Test 04
English 7 - Test 160
English 7 - Test 176
Personal Information - Test 10
English 7 - Test 154
The World Of Work - Test 08
English 7 - Test 145
At School - Test 03
The World Of Work - Test 05
English 7 - Test 171
At School - Test 07
English 7 - Test 87
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters