Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 178
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:23:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I’m talking ......... Mrs. Nga.
  A - 
in
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
from
2-
Lien’s brother is ......... the guitar now.
  A - 
practic
  B - 
practiced
  C - 
practicing
  D - 
to practic
3-
My uncle and I ..... to the tennis club once a week.
  A - 
go
  B - 
goes
  C - 
going
  D - 
went
4-
They will fly ....... Brazil next month.
  A - 
from
  B - 
to
  C - 
in
  D - 
on
5-
We .......... to visit the Natural Science Museum next weekend.
  A - 
are go
  B - 
are going
  C - 
were go
  D - 
went
6-
You should .......... our former classmates to your birthday party.
  A - 
invite
  B - 
invited
  C - 
inviting
  D - 
to invite
7-
Trung usually .......... his brother’s motorbike.
  A - 
borrow
  B - 
borrows
  C - 
borrowing
  D - 
to borrow
8-
Our children ........ to do a lot of homework every day.
  A - 
have
  B - 
has
  C - 
had
  D - 
having
9-
The souvenir shop is in front .......... the book store.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
to
  D - 
of
10-
It’s five kilometers ......... my house ....... the supermarket.
  A - 
to-to
  B - 
in-from
  C - 
from-to
  D - 
from-in
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 01
English 7 - Test 169
English 7 - Test 70
English 7 - Test 154
English 7 - Test 30
English 7 - Test 33
English 7 - Test 29
Personal Information - Test 10
English 7 - Test 28
Back To School - Test 08
At School - Test 07
English 7 - Test 82
English 7 - Test 96
English 7 - Test 36
At Home And Away - Test 11
Back To School - Test 04
Personal Information - Test 05
English 7 - Test 64
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters