Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:43:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dãy nguyên tố nào sau đây đều là kim loại?

  A - 
Na, K, Mg, Ca, P, Al
  B - 
Na, K, Ba, C, S, Fe
  C - 
Fe, Cu, Na, K, Ca, Mg
  D - 
C, S, Br, I, Mn, P
2-
Cho cách viết sau: 4K, 3Cl, %Fe. Dãy nào sau đây biểu diễn ý nghĩa cách viết trên là đúng?
  A - 
Nguyên tử kali, nguyên tử clo, năm nguyên tử sắt.
  B - 
Bốn nguyên tử kali, ba nguyên tử clo, năm nguyên tử sắt.
  C - 
Bốn phân tử kali, ba nguyên tử clo, năm phân tử sắt.
  D - 
Bốn phân tử kali, ba phân tử clo, năm phân tử sắt.
3-
Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo sau: A(6n, 5p, 6e), B(10p, 10e, 10n), C(5e, 5p, 5n) và D(11p, 11e, 12n). Hỏi có bao nhiêu nguyên tố hóa học?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
4-
Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào sau đây?
  A - 
Electron và proton
  B - 
Electron, proton và nơtron
  C - 
Electron và nơtron
  D - 
Proton và nơtron
5-
Benzen là chất lỏng không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Để tách benzen ra khỏi nước người ta dùng phương pháp nào sau đây?
  A - 
Chiết
  B - 
Chưng cất
  C - 
Lọc
  D - 
Cô cạn
6-
Một oxit của crom là Cr2O3. Muối chứa crom có hóa trị tương ứng là:
  A - 
CrSO4
  B - 
Cr2(CO4)3
  C - 
Cr2(CO4)2
  D - 
Cr3(CO4)2
7-
Nguyên tử P có hóa trị V trong phân tử chất nào sau đây?
  A - 
P2O3
  B - 
P2O5
  C - 
P4O4
  D - 
P4O10
8-
Oxit của một nguyên tố hóa trị V chứa 43,67% nguyên tố đó về khối lượng. Công thức hóa học của oxit đó là:
  A - 
N2O5
  B - 
Cl2O5
  C - 
P2O5
  D - 
Không xác định được
9-
Hỗn hợp gốm 1 phần mạt sắt và 1 phần bột lưu huỳnh có mày vàng xám. Nếu trọn 3 phần mạt sắt và một phần bột lưu huỳnh thì hỗn hợp có màu gì?
  A - 
Màu vàng xám
  B - 
Màu xám vàng
  C - 
Màu vàng
  D - 
Màu xám
10-
Một hợp chất (Q) có thành phần khối lượng là: 34,5% Fe và 65,5% Cl. Hóa trị của sắt trong hợp chất (Q) là:
  A - 
I
  B - 
II
  C - 
III
  D - 
IV
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 29
Dung Dịch - Bài 11
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 13
Phản Ứng Hóa Học - Bài 10
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 07
Oxi - Không Khí - Bài 15
Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 29
Hiđro - Nước - Bài 14
Ôn Tập Chương 1. Phần A
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 15
Phản Ứng Hóa Học - Bài 06
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Dung Dịch - Bài 13
Oxi - Không Khí - Bài 09
Dung Dịch - Bài 03
Hiđro - Nước - Bài 15
Oxi - Không Khí - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters