Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:38:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Loại hạt nào sau đây đặc trưng cho một nguyên tố hóa học?

  A - 
Hạt proton
  B - 
Hạt nơtron
  C - 
Hạt electron
  D - 
Hạt nơtron và hạt electron
2-
Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần?
  A - 
1000 lần
  B - 
4000 lần
  C - 
10000 lần
  D - 
20000 lần
3-
Khối lượng của một nguyên tử oxi tính ra gam là:
  A - 
2,6538.10-22 gam
  B - 
2,6100.10-23 gam
  C - 
1,328.10-22 gam
  D - 
2,6538.10-23 gam
4-
Khi đót cháy một hợp chất (X) trong khhí oxi thu được sản phẩm gốm khí sunfurơ (SO2) và nước (HO). Hỏi (X) được cấu tạo bởi các nguyên tố nào?
  A - 
S và H
  B - 
S và O
  C - 
S, H và O
  D - 
S, H và có thể có O
5-
Biết 05, mol phân tử hợp chất (X) có chứa 1 mon nguyên tử Na; 0,5 mop nguyên tử S và 2 mon nguyên tử O. Công thức hóa học của hợp chất (X) là:
  A - 
Na2SO4
  B - 
NaSO2
  C - 
Na2SO3
  D - 
Na2S3O4
6-
Cho hợp chất oxit của nitơ có dạng NaOb. Hóa trị của nitơ trong hợp chất oxit trên là:
  A - 
a
  B - 
b
  C - 
  D - 
7-
Biết lưu huỳnh có hóa trị IV. Công thức hóa học nào sau đây là phù hợp với qui tắc hóa trị?
  A - 
S2O3
  B - 
SO3
  C - 
SO2
  D - 
SO6
8-
Cho hợp chất (A) có dạng Alx(SO4)y và phân tử khối bằng 342 đvC. Biết nhôm có hóa trị III. Hóa trị của nhóm SO4 là:
  A - 
I
  B - 
II
  C - 
III
  D - 
IV
9-
Nước tự nhiên là:
  A - 
Một đơn chất
  B - 
Một hợp chất
  C - 
Một chất tinh khiết
  D - 
Một hỗn hợp
10-
Một đơn vị cacbon bằng bao nhiêu gam?
  A - 
1,6605.10-24 gam
  B - 
1,6605.10-25 gam
  C - 
1,9926.10-23 gam
  D - 
6,72.10-23 gam
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Oxi - Không Khí - Bài 06
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 28
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 24
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 21
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 27
Dung Dịch - Bài 12
Hiđro - Nước - Bài 13
Dung Dịch - Bài 28
Dung Dịch - Bài 08
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 25
Hiđro - Nước - Bài 07
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 11
Oxi - Không Khí - Bài 12
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 20
Oxi - Không Khí - Bài 08
Bài 5: Nguyên Tử
Hiđro - Nước - Bài 10
Hiđro - Nước - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters