Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 46
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:53:28 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hello Lan, welcome back. How ............ your vacation in Da Lat?
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
will be
  D - 
are
2-
After our visit ............. the Aquarium, we went to see Cham Temple.
  A - 
of
  B - 
to
  C - 
at
  D - 
on
3-
I often go fishing .............. Sundays.
  A - 
on
  B - 
is
  C - 
at
  D - 
in
4-
Don’t forget ............. your teeth before going to bed.
  A - 
brushing
  B - 
brush
  C - 
to brush
  D - 
brushed
5-
......... you.......... a bad cold and a headache last week.
  A - 
Did ....... have
  B - 
Do ...... have
  C - 
Will ..... have
  D - 
Are ....... having
6-
....... The Browns return to HaNoi by train?
  A - 
Was
  B - 
Were
  C - 
Are
  D - 
Did
7-
It took us an hour ......... to Ha Noi.
  A - 
drove
  B - 
driving
  C - 
to drive
  D - 
drives
8-
Nam was ill so the doctor ........... his temperature.
  A - 
hold
  B - 
took
  C - 
had
  D - 
was
9-
........ didn’t you go to school today?
  A - 
What
  B - 
Where
  C - 
How
  D - 
Why
10-
I know how to take care ........... myself.
  A - 
of
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
on
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
Places - Test 08
English 7 - Test 34
Work And Play - Test 07
English 7 - Test 161
English 7 - Test 101
English 7 - Test 171
English 7 - Test 41
English 7 - Test 175
At Home - Test 06
Places - Test 07
English 7 - Test 11
English 7 - Test 98
At Home And Away - Test 12
English 7 - Test 73
English 7 - Test 158
English 7 - Test 117
English 7 - Test 59
English 7 - Test 166
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters