WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Work And Play - Test 02
The following sentences can be true, false or no information. Check the appropriate word.

The boys and girls in Miss Lien's class go to school six days a week, from Monday to Saturday. There are no lessons on Sunday. It's a holiday.
School day starts at seven o'clock and finishes at a quarter past eleven. The students have a fifteen-minute recess each day. They are all happy and excited when the bell rings. They often take part in many different activities at recess. But the most popular activity is chatting. So, the yeard is usually very noisy until the bell rings again.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:35:02 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The students in Miss Lien's class don't go to school on Sunday.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
2-
School day lasts four hours and fifteen minutes.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
3-
The students don't like recess.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
4-
One of the most popular activities is playing marbles.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
5-
The yard is usually very noisy at recess.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 110
English 7 - Test 179
English 7 - Test 131
English 7 - Test 98
English 7 - Test 112
At Home And Away - Test 08
English 7 - Test 129
English 7 - Test 15
At Home - Test 01
English 7 - Test 148
English 7 - Test 150
English 7 - Test 69
At Home - Test 04
English 7 - Test 107
English 7 - Test 10
English 7 - Test 165
English 7 - Test 37
English 7 - Test 03
English 7 - Test 103
After School - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters