WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 124
Choose the best answer and fill into the blank.


Lan: What are you going to do this summer vacation?

Liz: I (1)................... Da Nang.

Lan: How long(2)................you(3).................. stay?

Liz: I (4) ......................... for 4 days.

Lan: Where (5)................................... stay?

Liz: I am going to stay in a hotel.

Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:21:44 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
am go to visit
  B - 
am going to visiting
  C - 
am went visit
  D - 
am going to visit
2-
(2)
  A - 
are
  B - 
was
  C - 
were
  D - 
been
3-
(3)
  A - 
going to stay
  B - 
go to stay
  C - 
going to staying
  D - 
going to stayed
4-
(4)
  A - 
am go to stay there
  B - 
am going to staying there
  C - 
am going to stayed there
  D - 
am going to stay there
5-
(5)
  A - 
are you go to
  B - 
does you went to
  C - 
are you going to
  D - 
does you going to
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 153
English 6 - Test 120
English 6 - Test 161
The Body - Test 07
English 6 - Test 171
English 6 - Test 67
English 6 - Test 42
Your House - Test 12
Your House - Test 10
At School - Test 02
English 6 - Test 87
Your House - Test 04
English 6 - Test 266
English 6 - Test 291
Things To Do - Test 05
English 6 - Test 66
English 6 - Test 70
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters