WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 293
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:06:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How much is a can .......... soda?
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
of
  D - 
with
2-
How ................... is it from here to your school?
  A - 
often
  B - 
much
  C - 
far
  D - 
long
3-
My French pen pal, Jack can speak six .......... fluently.
  A - 
speeches
  B - 
countries
  C - 
languages
  D - 
nationalities
4-
What ........... your little sister ....... in the evening?
  A - 
do/ do
  B - 
does/ do
  C - 
do/ does
  D - 
does/ does
5-
His children often play chess in .......................... ree time.
  A - 
your
  B - 
her
  C - 
their
  D - 
his
6-
His mother is ............. the kitchen.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
under
  D - 
of
7-
Every evening, my father ........... television.
  A - 
watch
  B - 
is watching
  C - 
watching
  D - 
watches
8-
Phuong can swim ......... she can’t use the computer.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
very
  D - 
too
9-
- What is your .........?
- I am fourteen.
  A - 
age
  B - 
country
  C - 
name
  D - 
family
10-
When we say "Hello, How are you?", we are talking to a ...........
  A - 
stranger
  B - 
teacher
  C - 
friend
  D - 
person
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
What Do You Eat? - Test 05
English 6 - Test 65
English 6 - Test 116
English 6 - Test 224
Out And About - Test 06
English 6 - Test 220
English 6 - Test 195
Staying Healthy - Test 03
English 6 - Test 67
Man And The Environment - Test 03
At Home - Test 03
English 6 - Test 188
English 6 - Test 268
English 6 - Test 192
English 6 - Test 261
Staying Healthy - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters