WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 293
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:15:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How much is a can .......... soda?
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
of
  D - 
with
2-
How ................... is it from here to your school?
  A - 
often
  B - 
much
  C - 
far
  D - 
long
3-
My French pen pal, Jack can speak six .......... fluently.
  A - 
speeches
  B - 
countries
  C - 
languages
  D - 
nationalities
4-
What ........... your little sister ....... in the evening?
  A - 
do/ do
  B - 
does/ do
  C - 
do/ does
  D - 
does/ does
5-
His children often play chess in .......................... ree time.
  A - 
your
  B - 
her
  C - 
their
  D - 
his
6-
His mother is ............. the kitchen.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
under
  D - 
of
7-
Every evening, my father ........... television.
  A - 
watch
  B - 
is watching
  C - 
watching
  D - 
watches
8-
Phuong can swim ......... she can’t use the computer.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
very
  D - 
too
9-
- What is your .........?
- I am fourteen.
  A - 
age
  B - 
country
  C - 
name
  D - 
family
10-
When we say "Hello, How are you?", we are talking to a ...........
  A - 
stranger
  B - 
teacher
  C - 
friend
  D - 
person
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 79
The Body - Test 02
English 6 - Test 299
Things To Do - Test 05
Places - Test 04
At Home - Test 09
English 6 - Test 186
English 6 - Test 253
English 6 - Test 226
English 6 - Test 146
Staying Healthy - Test 07
English 6 - Test 63
English 6 - Test 185
The Body - Test 04
English 6 - Test 231
English 6 - Test 12
Making Plans - Test 06
English 6 - Test 85
English 6 - Test 106
English 6 - Test 20
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters