WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 293
Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:27:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How much is a can .......... soda?
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
of
  D - 
with
2-
How ................... is it from here to your school?
  A - 
often
  B - 
much
  C - 
far
  D - 
long
3-
My French pen pal, Jack can speak six .......... fluently.
  A - 
speeches
  B - 
countries
  C - 
languages
  D - 
nationalities
4-
What ........... your little sister ....... in the evening?
  A - 
do/ do
  B - 
does/ do
  C - 
do/ does
  D - 
does/ does
5-
His children often play chess in .......................... ree time.
  A - 
your
  B - 
her
  C - 
their
  D - 
his
6-
His mother is ............. the kitchen.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
under
  D - 
of
7-
Every evening, my father ........... television.
  A - 
watch
  B - 
is watching
  C - 
watching
  D - 
watches
8-
Phuong can swim ......... she can’t use the computer.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
very
  D - 
too
9-
- What is your .........?
- I am fourteen.
  A - 
age
  B - 
country
  C - 
name
  D - 
family
10-
When we say "Hello, How are you?", we are talking to a ...........
  A - 
stranger
  B - 
teacher
  C - 
friend
  D - 
person
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 134
English 6 - Test 218
English 6 - Test 181
English 6 - Test 65
Greetings - Test 08
English 6 - Test 212
Man And The Environment - Test 02
English 6 - Test 126
English 6 - Test 97
English 6 - Test 144
At Home - Test 10
Big or Small - Test 09
Your House - Test 02
Sport And Pastimes - Test 10
English 6 - Test 224
Things To Do - Test 05
English 6 - Test 161
English 6 - Test 147
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters