WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

At School - Test 02
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:37:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
_____ your book.
  A - 
Listen
  B - 
Stand
  C - 
Come
  D - 
Open
2-
A: ______ do you live?
B: In Hue city.
  A - 
Who
  B - 
Where
  C - 
When
  D - 
Why
3-
Which word contains the sound / e /?
  A - 
open
  B - 
ruler
  C - 
student
  D - 
desk
4-
This is a photo ______ my school.
  A - 
of
  B - 
on
  C - 
up
  D - 
by
5-
What ______ ?
  A - 
does window mean
  B - 
mean window
  C - 
it means window
  D - 
is the meaning from window
6-
Let’s _____ to the cinema.
  A - 
going
  B - 
to go
  C - 
go
  D - 
goes
7-
A: ______ ?
B: From Japan.
  A - 
Where are you from
  B - 
Where do you come from
  C - 
Where are you coming from
  D - 
From where you come
8-
Which word is the odd one out?
  A - 
pretty
  B - 
beautiful
  C - 
sympathetics
  D - 
good-looking
9-
Complete the square.

  A - 
work
  B - 
room
  C - 
desk
  D - 
secretary
10-
A: What does Ms.Julie do?
B: She’s ______ teacher at a big high school.
  A - 
one
  B - 
-
  C - 
a
  D - 
an
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Sport And Pastimes - Test 12
Sport And Pastimes - Test 09
English 6 - Test 41
English 6 - Test 186
English 6 - Test 275
English 6 - Test 292
English 6 - Test 98
English 6 - Test 42
Countries - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 184
English 6 - Test 125
English 6 - Test 65
English 6 - Test 266
At Home - Test 03
Countries - Test 11
English 6 - Test 251
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters