Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 206
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:42:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
After breakfast she..........her teeth. She ..........to school at 6.30.
  A - 
brushes-goes
  B - 
brush-goes
  C - 
brushes-go
  D - 
brushes-going
2-
The Red river is 1.200 kilometers ………………..
  A - 
length
  B - 
long
  C - 
the length
  D - 
longer
3-
Ba is the ………………student in the class.
  A - 
tall
  B - 
taller
  C - 
tallest
  D - 
the more taller
4-
Her school is ……………..than yours.
  A - 
big
  B - 
bigger
  C - 
the bigger
  D - 
the biggest
5-
Viet Nam has a lot of ………………places.
  A - 
beauty
  B - 
beautiful
  C - 
beautifuly
  D - 
beautifully
6-
The building is 500 years……………..
  A - 
old
  B - 
older
  C - 
oldest
  D - 
the old
7-
Mai ……………………her bicycle at the moment.
  A - 
to ride
  B - 
rides
  C - 
is riding
  D - 
ride
8-
He ………………..tall . He’s short.
  A - 
is not
  B - 
are not
  C - 
am not
  D - 
been not
9-
Lan usually ………………volley ball in the summer.
  A - 
plays
  B - 
play
  C - 
playing
  D - 
to play
10-
I ………………….my homework.
  A - 
do
  B - 
did
  C - 
am doing
  D - 
doing
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 146
English 6 - Test 100
English 6 - Test 166
Your House - Test 02
Out And About - Test 08
Making Plans - Test 01
Sport And Pastimes - Test 10
At School - Test 10
Out And About - Test 02
English 6 - Test 140
English 6 - Test 221
English 6 - Test 25
Big Or Small - Test 04
English 6 - Test 118
Making Plans - Test 09
English 6 - Test 250
English 6 - Test 135
English 6 - Test 226
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters