WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 290
Fill a, an, some or any in each blank:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:43:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I’m hungry. I’d like ……………… chicken and rice.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
an
  D - 
a
2-
I want …………… apple.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
some
  D - 
any
3-
I’d like …………… milk.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
4-
Mr Tan wants …………… beans.
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
an
  D - 
a
5-
That is …………….. onion.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
an
6-
Hung has …………….. Mercedes car.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
7-
I’d like ………………eggs, please.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
8-
He wants ……………apple.
  A - 
any
  B - 
an
  C - 
a
  D - 
some
9-
Are there ………………chocolates in the box?
  A - 
some
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
a
10-
They are planting ………………trees in the garden.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 39
English 6 - Test 240
Out And About - Test 08
English 6 - Test 199
English 6 - Test 16
Your House - Test 11
Man And The Environment - Test 11
English 6 - Test 262
English 6 - Test 226
Activities And Seasons - Test 05
Out And About - Test 11
English 6 - Test 109
Sport And Pastimes - Test 06
English 6 - Test 175
At Home - Test 09
English 6 - Test 34
English 6 - Test 184
English 6 - Test 61
Your House - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters