Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 290
Fill a, an, some or any in each blank:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:03:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I’m hungry. I’d like ……………… chicken and rice.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
an
  D - 
a
2-
I want …………… apple.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
some
  D - 
any
3-
I’d like …………… milk.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
4-
Mr Tan wants …………… beans.
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
an
  D - 
a
5-
That is …………….. onion.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
an
6-
Hung has …………….. Mercedes car.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
7-
I’d like ………………eggs, please.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
8-
He wants ……………apple.
  A - 
any
  B - 
an
  C - 
a
  D - 
some
9-
Are there ………………chocolates in the box?
  A - 
some
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
a
10-
They are planting ………………trees in the garden.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
some
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Đề Xuất
The Body - Test 06
Places - Test 05
English 6 - Test 281
English 6 - Test 238
English 6 - Test 194
English 6 - Test 109
English 6 - Test 78
English 6 - Test 295
English 6 - Test 43
English 6 - Test 229
English 6 - Test 69
Countries - Test 04
English 6 - Test 289
English 6 - Test 24
English 6 - Test 48
English 6 - Test 193
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters